Konkurs fotograficzny „OSOBLIWOŚCI ZIEMI GORLICKIEJ”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w powiatowym konkursie fotograficznym. Regulamin dostępny poniżej oraz w zakładce imprezy cykliczne, konkurs fotograficzny .

REGULAMIN
VI POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„OSOBLIWOŚCI ZIEMII GORLICKIEJ”
POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY POWIATU GORLICKIEGO

1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach.
2. Konkurs jest przeprowadzony pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Gorlickiego Karola Górskiego.
3. Celem konkursu jest:
a. rozbudzanie zainteresowania fotografią
b. prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii
c. wnikliwa analiza otaczającego świata i rejestracja tego, co wydaje się być indywidualne dla terenów powiatu gorlickiego
d. kształtowanie umiejętności budowania spójnej kompozycji kadru fotograficznego, posługiwania się podstawowymi elementami komunikacji wizualnej
4. Konkurs obejmuje dwie kategorie tematyczne:
I. Osobliwości ziemi gorlickiej. Tematem zdjęć są ciekawe miejsca, wydarzenia, ludzie, zabytki, przyroda.Tematyka w tej kategorii obejmuje m.in. zabytki architektury ( kapliczki, cerkwie, kościoły, cmentarze), faunę i florę występującą na terenie powiatu gorlickiego, krajobraz ziemi gorlickiej, wszelkie związane z lokalną kulturą, religią i folklorem wydarzenia oraz ludzi zajmujących ważne miejsce w lokalnych społecznościach, szczególnie tych wykonujących zawody związane z tradycją i specyfiką ziemi gorlickiej. Pierwsze miejsce w tej kategorii tematycznej nosi nazwę Nagrody Starosty Powiatu Gorlickiego.
II. Moje najlepsze fotografie. Do udziału w tej kategorii tematycznej uczestnik konkursu wybiera trzy zdjęcia, które w sposób możliwie najpełniejszy reprezentują autora. Pierwsze miejsce w tej kategorii tematycznej nosi nazwę Nagrody Dyrektora MDK.
5. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego. W konkursie nie biorą udziału uczestnicy zajęć z zakresu fotografii prowadzonych w MDK w Gorlicach.
6. Każdy z uczestników może zgłosić do 5 fotografii w formule tematycznej Osobliwości ziemi gorlickiej oraz trzy zdjęcia w formule Moje najlepsze fotografie. Każdy ma prawo startować w obu formułach tematycznych.
7. Obowiązuje wyłącznie format zdjęcia 21 x 30.
8. Każda z fotografii powinna posiadać na odwrocie czytelny opis zawierający: kategorię tematyczną, tytuł zdjęcia, miejsce jego wykonania, imię i nazwisko, wiek oraz szkołę i klasę, do której uczęszcza autor prac.
9. Wszystkie nagrodzone i zakwalifikowane na wystawę fotografie przechodzą na własność organizatora. Pozostałe odebrać można w MDK do 19 czerwca 2015 roku.
10. Fotografie należy dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach, ul. Cicha 4 ( II piętro ) w terminie do 18 maja 2015 roku.
11. Fotografie oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora w dwóch kategoriach tematycznych. Każda z kategorii tematycznych dzieli się na trzy kategorie wiekowe: 1) uczniowie szkół podstawowych, 2) uczniowie gimnazjów, 3) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
12. Skład komisji konkursowej: przewodniczący: Wacław Bugno – artysta fotografik, Jacek Kosiba – artysta fotografik, Wojciech Haberek – instruktor MDK.
13. Najciekawsze prace będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji prac bez wypłacania honorariów autorskich.
14. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe – po trzy w każdej kategorii tematycznej i kategorii wiekowej. Jury może zadecydować o innym podziale nagród.
15. O wynikach konkursu i terminie uroczystego otwarcia wystawy organizator powiadomi wyłącznie osoby nagrodzone.
16. Uczestnik konkursu z chwilą zgłoszenia fotografii do udziału w konkursie oświadcza, że:
a) akceptuje niniejszy regulamin;
b) jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób przedstawionych na fotografiach oraz biorących
udział przy powstawaniu pracy (osób fizycznych, modeli, modelek itd.) na uczestnictwo w
konkursie oraz publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które
mogłyby zostać skierowane do organizatorów konkursu, przyjmuje na siebie uczestnik konkursu;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z
ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.;
d) udziela organizatorowi konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej
organizatora do korzystania przez czas nieokreślony oraz bez ograniczeń terytorialnych z
przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienia
do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską,
wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą, wprowadzania do pamięci komputera,
przechowywania na nośnikach cyfrowych, publikacji na stronie internetowej organizatora, oraz
na profilu organizatora ( Fotografia MDK Gorlice) w serwisie społecznościowym Facebook.

17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do komisji konkursowej, która może zdecydować o
dowolnym podziale nagród. Decyzja komisji jest ostateczna.

18. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w siedzibie MDK ul. Cicha 4 oraz pod
numerem telefonu 18-353-58-91.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.