I POWIATOWY KONKURS KOLĘD, PASTORAŁEK, PIOSENEK O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ

logo mdkZapraszamy do wzięcia udziału w I POWIATOWYM KONKURSIE KOLĘD, PASTORAŁEK, PIOSENEK O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ. Poniżej zamieszczamy regulamin kartę zgłoszeń i klauzulę RODO.

I POWIATOWY KONKURS
KOLĘD, PASTORAŁEK, PIOSENEK O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ

1.ORGANIZATOR:
Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach
2.CELE KONKURSU:
Kultywowanie i ożywianie tradycji związanej z muzyką bożonarodzeniową
Inspirowanie do muzykowania zespołowego
Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów
Wspieranie i promocja twórczości artystycznej młodych wykonawców z terenu
Powiatu Gorlickiego
3.ZASADY UCZESTNICTWA:
W konkursie mogą brać udział wyłącznie zespoły wokalne lub wokalno – instrumentalne
(duety,tercety, itd)
Uczestnicy przygotowują dwie kolędy, pastorałki lub piosenki o tematyce bożonarodzeniowej, których łączny czas trwania nie może przekroczyć 8 minut
Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą i sprzęt do odtwarzania podkładów muzycznych
4.OCENA I NAGRODY:
Jury oceniać będzie:
Walory wokalne
Staranność wykonania (intonacja, dykcja, interpretacja)
Dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawców
Interpretację wokalno- sceniczną
Aranżacje instrumentalne
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy
Laureaci konkursu otrzymują statuetki

5.TERMINI MIEJSCE:
– Przesłuchania konkursowe odbędą się 16 stycznia 2020roku (czwartek)
w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach ul. Cicha 4 , godz. 10.00
Wyniki I Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek o tematyce Bożonarodzeniowej,
zostaną ogłoszone podczas Koncertu Laureatów 18 stycznia 2020 roku (sobota)
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach ul. Wróblewskiego 12 godz.16.00

6.SPRAWY ORGANIZACYJNE:
W Koncercie Finałowym wezmą udział Laureaci Konkursu (lista laureatów zakwalifikowanych do Koncertu Finałowego zostanie ogłoszona na stronie internetowej
Organizatora)
Kolejność prezentacji podczas przesłuchań konkursowych, oraz Koncertu Laureatów
ustala Organizator
Uczestnicy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny
Wszelki dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 353- 58-91
Każdy uczestnik konkursu musi mieć wypełniony przez rodziców klauzulę Rodo
ZGŁOSZENIA (WRAZ Z KLAUZULĄ RODO) PRZYJMOWANE BĘDĄ
DO DNIA 10.01.2020r. (piątek) POD ADRESEM :
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W GORLICACH
UL. CICHA 4, 38 – 300 GORLICE
email mdk@gorlice.net.pl
tel./fax 18 353 58 91

KARTA ZGŁOSZENIA
I POWIATOWY KONKURS
KOLĘD, PASTORAŁEK, PIOSENEK O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ

KATEGORIA: ZESPOŁYWOKALNE, ZESPOŁY WOKALNO – INSTRUMENTALNE
(podkreślić właściwe)

1.NAZWA ZESPOŁU ……………………………………………………………………………………………………..

2.ILOŚĆ CZŁONKÓW ZESPOŁU …………………………………………………………………………………..

3.TYTUŁY UTWORÓW

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………….

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………….

4.RODZAJ AKOMPANIAMENTU (np. podkład, instrumenty własne)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.POTRZEBY TECHNICZNE …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.IMIĘ I NAZWISKO PROWADZĄCEGO, OPIEKUNA, NR TEL.KONTAKTOWEGO

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

7.NAZWA INSTYTUCJI DELEGUJĄCEJ, ADRES, NR TEL. ,ADRES e-mail

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………….. ………………………………………….
miejscowość, data podpis i pieczątka placówki

Klauzula RODO

Zgoda na przetwarzanie danych i ewentualną publikację
wizerunku mojego syna/córki……………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez organizatora w celu przeprowadzenia konkursu oraz na ewentualną publikację wizerunku w materiałach dokumentujących imprezę.
Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu są należycie chronione, administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach ul. Cicha 4. Dane osobowe wykorzystywane są jedynie zgodnie z celem ich przekazania, tj. realizacją
I POWIATOWEGO KONKURSU KOLĘD, PASTORAŁEK, PIOSENEK O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ.
Przysługuje Państwu Prawo do wglądu w te dane osobowe, ich prostowania oraz zarządzania. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych Pana/i dziecka można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub za pośrednictwem adresu : iod@powiatgorlicki.pl.

………………………… ..……………………………………………
miejscowość, data podpis rodzica/opiekuna prawnego

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.