Zasady dotyczące prowadzenia zajęć w MDK podczas trwania stanu epidemicznego.

Szanowni Rodzice i Uczestnicy zajęć !
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej powracamy do zajęć stacjonarnych w Młodzieżowym Domu Kultury.
Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 18 maja 2020. Ze względu na wciąż istniejące zagrożenie epidemiologiczne wirusem COVID-19 w MDK zostały wprowadzone nowe procedury i zasady organizacyjne w stosunku do uczestników, rodziców i pracowników MDK.
Mam nadzieję, że przyjmiecie je ze zrozumieniem, bo wynikają z troski o bezpieczeństwo naszych i Waszych dzieci oraz pracowników MDK.

I . Wdrożone procedury bezpieczeństwa:
1. Wszyscy pracownicy MDK będą przebywać w maseczkach ochronnych.
2. Wprowadzone zostały procedury utrzymania czystości i stosowania środków dezynfekujących zgodnie z wytycznymi GIS.
3. W prowadzona została zasada 1 uczestnika na 4 m2 i 1,5 metra odległości między stanowiskami pracy zgodnie z zalecenia Ministerstwa Edukacji.
4. Przy wejściu do MDK i w każdej Sali znajdować się będą preparaty do dezynfekcji rąk.

II . Obowiązki rodziców , opiekunów i uczestników.
1. Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia jest wypełnienie i przekazanie nauczycielom kwestionariusza oceny ryzyka epidemiologicznego.
2. Wprowadzony zostaje zakaz przyprowadzania dzieci, u których wystąpiły objaw gorączki, duszności, kaszlu, kataru itp.
3. Rodzice w oczekiwaniu na dzieci ustawiają się z zachowaniem bezpiecznej 2- metrowej odległości.
4. Uczestnicy zajęć obowiązkowo muszą po wejściu do MDK dezynfekować ręce , również w czasie zajęć na polecenie nauczyciela muszą myć i dezynfekować ręce.
5. Uczestnicy wchodząc do MDK muszą mieć maseczki ochronne. W zależności o formy zajęć nauczyciel może wyrazić zgodę na zdjęcie maseczek.
6. Na terenie MDK wprowadzony zostaje zakaz spożywania posiłków. Uczestnicy zajęć mogą mieć ze sobą napoje.
7. Uczestnicy zajęć tanecznych przychodzą w strojach tanecznych , nie ma możliwości przebierania dzieci w MDK, w szatni pozostawione są tylko okrycia wierzchnie.
8. Prosimy rodziców, aby dzieci były przyprowadzane punktualnie (tuż przed zajęciami). Nie ma możliwości przebywania na korytarzu w oczekiwaniu na zajęcia. Prosimy również o punktualne odbieranie dzieci.
9. Zajęcia zostaną nieco skrócone ze względu na konieczność wietrzenia sal.

UWAGA! Ze względu na ograniczenia związane z ilością uczestników zajęć w MDK decydująca będzie kolejność zgłoszeń do poszczególnych nauczycieli.

Wytyczne GIS w sprawie organizacji zajęć:
1. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę
2. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
3. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć
4. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
5. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki)
6. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć
7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników MDK oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
8. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m
9. Do placówki może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  Uczniowie są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do placówki
10. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia z placówki.

KWESTIONARIUSZ oceny ryzyka epidemiologicznego w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2
Szanowna Pani Szanowny Panie Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób przebywających w Mlodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie kwestionariusza oceny ryzyka epidemiologicznego.

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.

1. Czy w ciągu ostatnich 14 dni Pani/Pana dziecko było za granicą?
□ NIE
□ TAK
Jeżeli zaznaczyła Pani /zaznaczył Pan odpowiedź TAK, to proszę wskazać:
Miejsce wyjazdu (kraj): ……………………………………………………………………………………….
Jak długo trwał pobyt za granicą (liczba dni): ………………………………………………………….
Datę powrotu zza granicy: ………………………………………………………………..

2. Czy Pani / Pana dziecko ma jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych ze szczególnym uwzględnieniem takich objawów jak kaszel, duszność oraz gorączka?
□ NIE
□ TAK
Jeżeli zaznaczyła Pani /zaznaczył Pan odpowiedź TAK, to proszę wskazać występujące objawy……………………………………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………………………….

3. Czy w ciągu ostatnich 14 dni Pani /Pana dziecko miało kontakt z kimś, kto jest podejrzewany lub zdiagnozowany jako przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2?
□ NIE
□ TAK
Jeżeli zaznaczyła Pani /zaznaczył Pan odpowiedź TAK, to proszę wskazać, czy Pani/Pana dziecko było poddane testowi na obecność wirusa SARS-CoV-2 i jaki jest jego wynik: …………………………………………………………………………………………………

4. Czy zdiagnozowano u Pani / Pana dziecka przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2?
□ NIE
□ TAK

5. Czy Pani / Pana dziecko przebywa w obowiązkowej kwarantannie, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.)?
□ NIE
□ TAK

……………………………. ………………………………………………
(imię i nazwisko) (data złożenia kwestionariusza)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.