O nas


Zajęcia dydaktyczne gorlickiego MDK prowadzone są w kilkudziesięciu kołach zainteresowań, podzielonych na 4 pracownie:

-plastyczną (rysunek, malarstwo, grafika, rzeżba, tkanina)

-muzyczną (studio wokalne dziecięce i młodzieżowe, zespoły gitarowe, zespoły instrumentów klawiszowych, zespoły muzyczne, chóry, grupy wokalne, muzyczne zespoły folklorystyczne pogórzańskie, łemkowskie)

-taneczną (taniec towarzyski, taniec nowoczesny, zespoły taneczne dziecięce i młodzieżowe, zespoły folklorystyczne)

-żywego słowa (koła teatralno-recytatorskie-również łemkowskie)

Ponadto w MDK działają:

-Dyskusyjny Klub Filmowy

-Dyskusyjny Klub Filozoficzno-Literacki

Oprócz zajęć pozalekcyjnych o chrakterze dydaktycznym MDK organizuje wiele imprez kulturalnych jak koncerty, wieczory poezji, konkursy plastyczne, w których aktywnie uczestniczą wychowankowie, zaś jako goście i widzowie zjawiają się liczni mieczkańcy miasta.

Wśród najważniejszych imprez cyklicznych wymienić należy:

-Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży

„Piękno Beskidów i Bieszczadów”

– Ogólnopolski Turniej Piosenki Literackiej

„Poetycko-Muzyczna Bitwa pod Gorlicami” (od kilku lat wpisany przez Ogólnopolską Radę Artystyczną na elitarną listę krajowych festiwali).

-Powiatowy przegląd Dziecięcych zespołów Tanecznych

„Radość Dzieciom”

-Koncert kolęd i pastorałek

-Walentynki Muzyczne

-Zaduszki Muzyczne

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach
MDK w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
pochodzą z różnych źródeł,
są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
niektóre materiały graficzne (zdjęcia, skany) nie mają w pełni dokładnych opisów,
filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
szczegóły techniczne są dokładnie opisane w raporcie z wynikami przeglądu (poniżej).
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Kubala.
E-mail: tomasz.kubala@mdk.gorlice.net.pl
Telefon: 183535891
Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

W budynku nie ma windy, do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, w budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, biegi schodów oznakowane są kontrastowo.
Wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, na poziom parteru prowadzą schody.
 
Inne informacje i oświadczenia
Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.
 

Działamy wg. niżej przedstawionej koncepcji

Koncepcja pracy MDK w Gorlicach

Koncepcja pracy MDK powstała na podstawie:
– wniosków i analiz z nadzoru pedagogicznego z poprzednich lat
– konsultacje z przedstawicielami rodziców
– konsultacje z przedstawicielami wychowanków
– konsultacje z instytucjami, z którymi współpracujemy, organem prowadzącym
– analizy poprzedniej koncepcji pracy
W podejmowaniu wszelkiego rodzaju decyzji dotyczących każdego aspektu pracy MDK należy brać pod uwagę wiele czynników, które maja wpływ na działalność i możliwości rozwojowe placówki. Najważniejsze z nich to:
– możliwości finansowe
– baza
– kadra
– uwarunkowania środowiskowe
– możliwości współpracy
Każdy z w/w czynników w mniejszym lub większym stopniu wpływa na działalność MDK.
Po kilkuletnim funkcjonowaniu placówki wg koncepcji jaką złożyłem podczas konkursu na dyrektora MDK nasunęło mi się też kilka wniosków i spostrzeżeń.
Permanentne poszukiwanie nowych lepszych rozwiązań w nowym funkcjonowaniu stało się bardzo ważnym elementem działalności Rady Pedagogicznej. Wielokrotne nieformalne spotkania i rozmowy owocowały nowymi pomysłami.
Konsultacje, o których wspominam na wstępie miały również charakter luźnych rozmów z wieloma osobami, którzy znają specyfikę i działalności MDK. Mam tu na myśli głównie wychowanków, rodziców, dyrektorów instytucji współpracujących oraz osobę, z którą najczęściej omawiam różne aspekty pracy MDK – naczelnika wychowania Edukacji Kultury Turystyki i Sportu Pana Tadeusza Mikruta .
Niezmiennie podstawą działalności MDK jest wizja placówki przyjaznej dzieciom i młodzieży, otwartej na ich potrzeby oraz dającej możliwości realizacji swoich pasji i zainteresowań . Wizja ta oparta jest na kilku punktach:
I. Wychowanie
– Udział w imprezach własnych i organizowanych przez inne instytucje
– Realizowanie poprzez działania wychowawcze wizji wychowanka otwartego na odbiór i kreowanie Kultury
II. Opieka
– Dbanie o bezpieczeństwo w placówce
– Dotarcie z ofertą do jak najszerszej rzeszy dzieci i młodzieży, zwłaszcza z rodzin biednych
III. Dydaktyka
– Dalsze doposażenie pracowni
– Motywowanie instruktorów do ciągłego podnoszenia kwalifikacji
– Poszerzenie oferty
– Zorganizowanie kolejnych konkursów
IV. Baza lokalowa
– Dalsze staranie o remont elewacji budynku wraz z wymianą okien
– Organizacja zajęć w jednostkach zaprzyjaźnionych
– Możliwość dostępu do sali koncertowej
V. Inne
– Dalsza współpraca z lokalnymi instytucjami i mediami
– Promocja
– Polityka kadrowa

Ad.I
Aspekt wychowawczy jest niesłychanie istotny w naszej pracy. Nasze działania ukierunkowane przez „Program Wychowawczy” są skierowane na kształtowanie postaw naszych wychowanków wg modelu: ” Chcemy aby nasi wychowankowie:
– Pracowali nad własnym rozwojem, rozwijali swoje pasje i zainteresowania
– Właściwie rozumieli ideały demokracji i umieli wnieść twórczy wkład w rozwój swoich środowisk
– Posiadali postawy szacunku do swoich korzeni Kulturalnych Regionu i Kraju
– Umieli wypełniać swój wolny czas zajęciami sprzyjającymi rozwojowi duchowemu i zachowaniu zdrowia
– Potrafili oprzeć się negatywnym wzorcom, mieli własne zdanie i potrafili go bronić
– Mieli rzetelnie pracować, mieli szacunek do pracy, byli odpowiedzialni
– Byli wrażliwi na potrzeby i krzywdę innych
– Potrafili korzystać z różnych źródeł informacji
– Wyróżniali się kulturą osobistą”
Wymienione postawy chcielibyśmy osiągnąć poprzez wspólne działanie instruktorów i wychowanków na polu kultury. Niewątpliwie udział własny naszych podopiecznych w różnych konkursach i festiwalach stanowi znaczną rolę w kształtowaniu ich osobowości.
*Dzieci i młodzież biorą udział w wielu uroczystościach patriotycznych. Nadal będziemy starać się brać udział w dużej ilości konkursów festiwali oraz występować na różnych imprezach..
*W dalszym ciągu naszym priorytetem jest uczenie odbioru i kreowania kultury. Działanie to opiera się na dawaniu możliwości uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych poprzez promocję wśród wychowanków różnych wydarzeń artystycznych. Również w miarę możliwości organizować wycieczki do galerii, muzeów, teatru. Niewątpliwie bardzo ważnym aspektem jest też organizowanie przez wychowanków przy współudziale instruktorów i własnych spektakli, koncertów, wystaw itp. Czynny udział w nich dzieci i młodzieży staje się dla nich możliwością bezpośredniej kreacji kultury.
Z analizy działań z poprzednich lat zauważamy brak dostatecznych możliwości wyjazdów na imprezy zewnętrzne np do Krakowa, Rzeszowa. Przeszkodę stanowią finanse. Wyjazdy takie wiążą się z kosztami.
Ad.II
Bezpieczeństwo w placówce jest bardzo ważnym elementem naszych działań.
*Placówki takie jak MDK nie zostały objęte rządowym programem monitoringu zewnętrznego.
Jako dyrektor bardzo ubolewam nad tym.
Mając niewielkie możliwości finansowe postanowiliśmy zakupić atrapy kamer. Nasze działania skutkują tym, że od kilku lat nie mieliśmy żadnego incydentu, w którym musiałaby interweniować policja lub straż miejska.
Natomiast obawami napawa nas stan techniczny dachu. Moje wielokrotne prośby o remont odnoszą połowiczny skutek. Zarządca budynku wykonuje jedynie doraźne naprawy. W dalszym ciągu sprawa ta wymaga monitorowania.
*Staramy dotrzeć z naszą ofertą do jak najszerszej liczby dzieci i młodzieży. Nasze zajęcia są bezpłatne w związku z tym barierę finansową może stanowić brak instrumentów na zajęcia muzyczne. Zakupione przez nas gitary posłużyły już jako pomoc dla kilku osób. Niestety nie mamy możliwości kupić kilku keboardów, ale dajemy możliwości ćwiczeń w naszych pomieszczeniach, na naszym sprzęcie, pod opieką opiekunów bądź rodziców.
Ad.III
* Przez kilka lat udało nam się doposażyć pracownię w sprzęt niezbędny do realizacji naszych działań. W dalszym ciągu, opierając się na analizie potrzeb kupujemy w miarę możliwości finansowych kolejne pomoce dydaktyczne.
* Podnoszenie kwalifikacji zawodowych we współczesnej oświacie jest standardem.
Dzięki dostępowi do internetu mamy możliwość poszukiwania coraz to nowych kursów i szkoleń. Na bieżąco informuję nauczycieli o różnych szkoleniach zachęcając w miarę możliwości finansowych MDK do korzystania z nich.
* Rozwój naszej placówki nieodłącznie wiąże się z poszerzeniem naszej oferty programowej. Do tej pory udało się otworzyć nowe pracownie: grafiki komputerowej i ceramiki.
Na podstawie analiz i konsultacji widzimy potrzebę otworzenia pracowni fotograficznej.
Będzie to priorytetem naszych działań na kolejne lata.
* Kilku lat temu MDK reaktywował „Konkurs Piosenki Różnej”
W dalszym ciągu brakuje w naszej ofercie konkursu o zasięgu wojewódzkim.
Myślimy o ogłoszeniu takiego konkursu fotograficznego lub plastycznego. Wynika to z naszych możliwości lokalowych (nie posiadamy odpowiedniej sali koncertowej).
*Niestety moje starania o remont elewacji budynku nie udały się. W trakcie kilku lat zauważamy coraz gorszy stan okien. W dalszym ciągu należy starać się o wymian okien i remont elewacji budynku.
Od 2007 roku mamy możliwość działania w pomieszczeniach wynajętych od szkoły Muzycznej, dlatego nasza baza znacznie się polepszyła ( mamy obecnie 7 pracowni).
* Pomimo tego,że jak wyżej wspominałem, mamy więcej pracowni są jednak zajęcia, które muszą odbywać się w innych budynkach.
Nie mając możliwości otwarcia własnej pracowni grafiki komputerowej poprosiłem o wynajęcie sali w gorlickim L.O. Obecnie w związku z tym, że większość uczestników to młodzież z Gimnazjum Nr 4 zajęcia te zostały tam przeniesione. W dalszym ciągu planujemy promocję grafiki komputerowej, a w razie potrzeby zwiększenie ilości godzin przeznaczonych na te zajęcia.
Ponadto nasze grupy działają w dalszym ciągu w kilku zaprzyjaźnionych szkołach na terenie powiatu. Naszym celem jest utrzymanie takiego stanu rzeczy.
* Dużym problemem MDK jest brak sali koncertowej.
W trakcie poszukiwań rozwiązania tego zagadnienia padały pewne deklaracje ze strony Urzędu Miasta (chodziło o salę kinową). Niestety w dalszym ciągu sytuacja jest nie rozwiązana.
Będziemy się starać uzyskać stały dostęp do sali warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych im. Pułaskiego.
Ad.V
*Współpraca MDK z organem prowadzącym, lokalnymi mediami, urzędami, instytucjami i szkołami układa się bardzo dobrze. Naszym priorytetem w dalszym ciągu jest współdziałanie na niwie kultury w miarę możliwości z jak najszerszą reprezentacją gorlickich instytucji i organizacji.
* Promocja każdej placówki jest dla jej działalności bardzo ważna.
Zgodnie z przyjętą poprzednio koncepcją udało się wykonać baner oraz wydaliśmy w 2008r. broszurę opisującą naszą działalność. W dalszym ciągu naszej aktywności w tym zakresie planujemy wydać teczkę, która również stanie się nasza wizytówką. Chcielibyśmy zmienić układ naszej strony internetowej, który zawierałby najnowsze dane o nas.
Promocja to również nasz udział w konkursach, przeglądach, występach oraz organizacja własnych imprez. W dalszym ciągu chcemy być mocno aktywni w tych obszarach działalności
* Wykwalifikowana kadra to priorytet każdego dyrektora . Stałe podnoszenie kwalifikacji jest i będzie naszym priorytetem.
Na podstawie licznych obserwacji i analizy dokumentów oraz licznych konsultacji dochodzę do wniosku że konieczna jest zmiana polityki kadrowej MDK.
Moim celem będzie zmniejszenie liczby zatrudnienia nauczycieli tzw. „godzinowców”, a zatrudnienie w ich miejsce jednej albo dwóch osób, które pracowałyby na terenie powiatu.
Celem moim jest by nauczyciel, a przez niego także jego wychowankowie czuli się bardziej związani z MDK. Chcę by zajęcia nadal odbywały się w miejscach w których są teraz(Libusza, Biecz,Moszczenica,Łużna Sękowa itd), ale by prowadziła je osoba pełno zatrudniona w MDK-u.

Przedstawiona wyżej koncepcja pracy MDK-a jest zarysem pewnych planów i działań, które wraz z pracownikami i partnerami zewnętrznymi chcielibyśmy organizować w kolejnych latach.
Zdajemy sobie sprawę, że nie obejmuje ona wszystkich aspektów naszej działalności, ale jest pewnym wyznacznikiem priorytetowych działań.

Możliwość komentowania jest wyłączona.