RODO

Ogólna informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE nr 119 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 lub RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, reprezentowany przez Dyrektora placówki, mający siedzibę w Gorlicach przy ul. Cichej 4, 38-300 Gorlice, tel. 18 353 58 51, e – mail: mdk@gorlice.net.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dorota Myszkowska-Janik, z którą w celu realizacji swoich praw wynikających z RODO może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@powiatgorlicki.pl, tel. 533 369 636.
3. Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Łukasz Dziuban, z którym można się skontaktować w czasie nieobecności Inspektora Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: l.dziuban@powiatgorlicki.pl lub tel. 0 18 354 87 85.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w celu realizacji zadań oświatowych, statutowych i promocji placówki oraz na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, której Pani/Pan jest stroną.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu wycofania zgody albo zrealizowania umowy, a po tym okresie dla celów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. W granicach określonych prawem przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych naruszałoby przepisy RODO w zakresie, w jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
10. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator danych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podopiecznych i rodziców/opiekunów prawnych
w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach

Zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego dalej RODO, uprzejmie informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:
1. Dane kontaktowe Administratora :
Administratorem Państwa danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Cicha 4, tel. 18 353 58 51, e – mail: mdk@gorlice.net.pl, dalej zwany jako administrator lub placówka.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych i Zastępcy Inspektora Ochrony Danych :

Jeżeli będziecie mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzane są Państwa dane osobowe, możecie się skontaktować z  wyznaczonym w Szkole Inspektorem Ochrony Danych, a w razie jego nieobecności z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiatgorlicki.pl, tel. 533 369 636.
Kontakt do Zastępcy Inspektora Danych:l.dziuban@powiatgorlicki.pl, tel. + 0 48 18 354 87 85.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe Administrator będzie przetwarzał zgodnie z RODO:
1) na podstawie przepisów prawa – w celach realizacji zadań ustawowych określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo światowe, ustawy z dnia 27 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w związku z realizacją celów statutowych Administratora, z których wynikają zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
2) na podstawie Państwa zgody udzielonej w celach związanych z udziałem podopiecznych w konkursach i imprezach organizowanych w placówce i poza nią, wykorzystywaniem wizerunku i osiągnięć podopiecznych w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez placówkę w prasie lokalnej, telewizji, stronie internetowej placówki, na tablicach w siedzibie placówki oraz w mediach społecznościowych.
4. Kategorie danych osobowych podlegających przetwarzaniu
1) dane zwykłe ucznia: imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny PESEL adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
2) dane zwykłe rodziców/opiekunów prawnych: imiona i nazwiska rodziców, adres zamieszkania, adres do korespondencji rodziców, jeżeli jest różny od adresu zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail.

5. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym m. in.: Powiat Gorlicki jako organ prowadzący, Małopolskie Kuratorium Oświaty i inne podmioty, które zawnioskują o udostępnienie danych na podstawie przepisów prawa.

6. Przechowywanie danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestniczenia w zajęciach, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w sytuacjach, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywało się na podstawie udzielonej zgody – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie w celu, w którym zgoda była udzielona.

7. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8. Uprawnienia, jakie Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem Waszych danych osobowych
1) prawo dostępu do treści danych osobowych podopiecznych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
4) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
5) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6) prawo do przenoszenia danych,
7) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z ww. praw możecie Państwo skontaktować się z Administratorem, Inspektorem Ochrony Danych, a w razie jego nieobecności z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

9. Obowiązek podania danych osobowych

Pobranie Państwa danych osobowych dla realizacji celów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, prowadzenia dokumentacji i organizacji zajęć jest obowiązkowe, a odmowa ich podania uniemożliwi Administratorowi wypełnienie obowiązków ustawowych i statutowych. Natomiast w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Waszej zgody, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Oświadczam, że została mi przedstawiona informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach.

………………. ………………………………………..
(miejscowość, data) (podpis podopiecznego i/lub rodzica/opiekuna prawnego)

Możliwość komentowania jest wyłączona.