Grzegorz Karpiński

Ukończył studia w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie w roku 1979 r. Specjalizację malarską odbył w pracowni artysty – malarza Jana Popka.
Mieszka i tworzy w Gorlicach. Jest autorem kilku wystaw indywidualnych i wielu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.
Wystawy w których uczestniczy od 1984r. to efekt pracy artystycznej, ale pozostaje jeszcze, a może przede wszystkim praca pedagogiczna.
„Aby nauczać trzeba samemu tworzyć, chociażby tylko amatorsko, bo trzeba wiedzieć – co i trzeba umieć – jak. Jak to uczniom powiedzieć, przekazać, żeby ich poruszyć, obudzić, zainteresować, pociągnąć i zachwycić”
„Z naszych wspólnych spotkań w pracowni plastycznej korzystały nie tylko dzieci. Nauczyciel plastyk w zetknięciu ze szczerą i spontaniczną, często zaskakującą twórczością dzieci – sam się wzbogaca. Korzyści więc były obopólne.”

Pracuje od roku 1979 w Młodzieżowym Domu Kultury (dawniej Ognisko Pracy Pozaszkolnej) w Gorlicach prowadząc zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą. Wprowadza ich w tajniki sztuki, uczy technik malarskich i graficznych jak również prawidłowego odbioru i zrozumienia dzieł sztuki.
Jest autorem programu pracy z uczniem uzdolnionym, który stosuje już od kilkunastu lat, wprowadzając ciągle pewne zmiany i innowacje.

Osiągnął z wychowankami wiele sukcesów, przyczyniając się do zdobycia przez nich bardzo licznych nagród, medali i wyróżnień w konkursach twórczości dziecięcej zarówno w kraju jak i za granicą.

Był organizatorem wielu wystaw wychowanków, zarówno grupowych jak i indywidualnych, podsumowujących i dopingujących dzieci do dalszej pracy twórczej.

Od roku 1998 jest koordynatorem kolejnych edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży pt. „Piękno Beskidów i Bieszczadów”, organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach.

„Z moich wieloletnich kontaktów z młodzieżą wynika, że przedmiot plastyka, a w szczególności zajęcia pozaszkolne dostarczają wielu możliwości wyrażania swoich uczuć, przeżyć i sądów o otaczającej rzeczywistości.

Poprzez propagowanie kultury plastycznej istnieje szansa uświadomienia młodym ludziom, jak ważną rolę może odegrać sztuka w ich życiu.

Zależy nam przecież na wychowaniu człowieka rozumnego, a jednocześnie czującego potrzebę przeżywania piękna, który niejednokrotnie może sam uczestniczyć w procesie twórczym na miarę swoich możliwości, doznając przy tym wielu satysfakcji.

Przeżycia estetyczne związane z własną twórczością mają niebagatelny wpływ na inne działania jednostki, kształtują bowiem przeżycia intelektualne i moralne. Sztuka wyzwala wrażliwość, wzbogaca wyobraźnię, skłania do różnego rodzaju poszukiwań, analiz elementów rzeczywistości, przez co pozwala kształtować nowoczesną postawę młodego człowieka – postawę otwartego umysłu.

Ważnym elementem tych poszukiwać powinien być stymulujący wpływ nauczyciela plastyki, poprzez jego partnerską i twórczą postawę.

Kształtowanie zainteresowań może służyć również jako skuteczna metoda w zwalczaniu trudności wychowawczych. Natomiast dojrzałe zainteresowania mogą stanowić jeden z warunków społecznej dojrzałości oraz być w przyszłości terenem samorealizacji.”

Charakterystyka Działalności w latach 1998 – 2008 Grup Plastycznych

Prowadzonych przez inst. Grzegorza Karpińskiego

Zajęcia odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach,

oraz w Szkole Podstawowej Nr 6 w Gorlicach.

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzone były w ramach programu pracy z uczniem uzdolnionym plastycznie, poprzez następujące cele:

– zainteresowanie plastyką – ukazanie ciekawości , niezwykłości edukacji plastycznej , której głównym celem jest rozwijanie pełnej , twórczej , otwartej i harmonijnej osobowości ucznia .

– przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu i kulturze . Połączenie postawy twórczo ekspresyjnej z postawą odbiorcy sztuki

– przygotowanie do wystaw , konkursów , prezentacji siebie na zewnątrz poprzez pracę twórczą

Wyżej wymienione cele osiągane były głównie poprzez:

ćwiczenia plastyczne z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu plastycznego:

– rysunek: węgiel, ołówek, pastel

* malarstwo: malarstwo na papierze, malarstwo olejne na płótnie, malarstwo na szkle i folii, malarstwo witrażowe,

– grafika: monotypia, linoryt, cynkoryt,

– techniki mieszane (dekoracyjne)

które poprzez własną strukturę i złożoność pasjonują ucznia dając tym samym wytwory będące interpretacją a nie kopią rzeczywistości

Możliwość komentowania jest wyłączona.