Wojewódzki Konkurs Recytatorski Młodzieży Gimnazjalnej Trzebinia 2017

Tematyka konkursu:
Dowolna
Cele konkursu:
edukacja artystyczna w zakresie kultury żywego słowa
przygotowanie młodzieży do udziału w kulturze,
kształcenie literackie i językowe, promowanie kultury języka; czystej i poprawnej mowy polskiej
praca z uczniem zdolnym w zakresie rozwijania kompetencji językowych i uzdolnień teatralnych
promocja młodzieży uzdolnionej
Wytyczne regulaminowe:
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie gimnazjów.
2. Konkurs recytatorski jest prowadzony w jednej kategorii warsztatowej-recytatorów.
3. Przy doborze repertuaru należy kierować się następującymi kryteriami:
– wartości literackie, artystyczne i wychowawcze utworu,
– dobór dostosowany do możliwości wykonawczych recytatora
4. Uczestników konkursu obowiązuje przygotowanie dwóch utworów:
poetyckiego i fragmentu prozy
5. Łączny czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.
6. W pracy z uczniem należy zwracać uwagę na zrozumienie treści, naturalność wypowiedzi, poprawność dykcji, prawidłową interpunkcję, w której dopuszczalnymi są uzasadniony gest sceniczny i element ruchu.

Eliminacje powiatowe odbędą się w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach Ul. Cicha 4 w dniu 26 maja 2017r.

Finał Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Młodzieży Gorlickiej odbędzie się
w dniu 08.06.2017r. od godz. 10.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 70

Zasady oceny:
1. Jury konkursu oceni uczestników konkursu kierując się następującymi kryteriami:
-doborem repertuaru
-interpretacją utworu
-kulturą słowa
2. Do Konkursu Wojewódzkiego można zakwalifikować z poszczególnych powiatów 3-4 recytatorów.

Zgłoszenia do dnia 22.05.2017r. należy przesłać do
Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach
na kartach zgłoszeń wg wzoru na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach
ul. Cicha 4
38-300 Gorlice
lub fax 18 3535891
lub mail mdk@gorlice.net.pl
Koordynatorem eliminacji powiatowych jest Dominika Jodłowska Kubala tel 518 373 213

KARTA ZGŁOSZENIA
1. Imię i nazwisko recytatora ………………………………………………………………….
klasa ………………..
2. Instytucja patronująca (szkoła,placówka,adres,telefon)
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.
Przygotowany repertuar (autor, tytuł)
poezja
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
proza …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Łączny
czas prezentacji ……………………………
5. Imię i nazwisko nauczyciela, który przygotował recytatora (adres, telefon)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Konkursy, w których recytator brał udział
(wymienić)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………. ……………………

miejscowość i data podpis uczestnika

Możliwość komentowania jest wyłączona.