Regulamin i Karta Zgłoszenia

REGULAMIN XXXIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch grupach wiekowych:

uczniowie klas I – III

uczniowie klas IV – VI

Każdy z uczestników zobowiązany jest przedstawić interpretację dwóch utworów wybranego autora o dowolnej tematyce:

poetyckiego

fragmentu prozy

Łączny czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut

ZASADY OCENY:

Komisja artystyczna oceni uczestników konkursu kierując się następującymi kryteriami:

a- doborem repertuaru (wartość artystyczna i wychowawcza utworu oraz dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika)

b- interpretacja utworów

c- kultura słowa

d- ogólnym wyrazem artystycznym

Do konkursu należy zgłaszać z każdej szkoły dwóch recytatorów ( jednego z klas I- III, drugiego z klas IV – VI) wytypowanych w eliminacjach szkolnych.

Eliminacje rejonowe zostaną przeprowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach w dniu 19.05.2017r. O godz. 10.00. Koordynator eliminacji powiatowych Dominika Jodłowska Kubala tel 518 373 213

Termin składania zgłoszeń upływa 15 maja 2017 roku :

Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach

ul. Cicha 4

38-300 Gorlice

tel/fax 18 353 58 91

e mail mdk@gorlice.net.pl

Finał wojewódzki odbędzie się 23 maja 2017r o godz. 10.00 w Miasteczku Galicyjskim Nowy Sącz ul. Lwowska 226

K A R T A Z G Ł O S Z E N I A

1. Imię i nazwisko recytatora …………………………………………………………………
Klasa ………………………………………………………………………………….

2. Instytucja patronująca ( szkoła, placówka, wychowawca – adres, telefon ) ………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Przygotowany repertuar ( autor, tytuł )
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Łączny czas prezentacji ……………………………………
5. Imię i nazwisko instruktora-wychowawcy, który przygotował recytatora ( adres, telefon )
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. Konkursy, w których recytator brał udział ( wymienić )
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

…………………………………… …………………………………
( miejscowość, data ) ( podpis uczestnika )

………………………………………………
( pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły)

Możliwość komentowania jest wyłączona.