Regulamin i Karta Zgłoszenia

XXXIV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Eliminacje Rejonowe

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

2. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy I – III
klasy IV – VII

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest przedstawić interpretację dwóch utworów wybranego autora o dowolnej tematyce:
-poetyckiego
-fragmentu prozy

4. Czas recytacji nie może przekroczyć 5 minut.

5.Instytucje organizujące przesłuchania rejonowe kwalifikują do finału konkursu max. 8 recytatorów

6. Eliminacje rejonowe organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach odbędą się dnia 18.maja 2018r (piątek) o godz. 10.00 w auli MDK ul. Cicha 4

7. Zgłoszenia na eliminacje rejonowe prosimy nadsyłać do 14 maja br. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach ul. Cicha 4, 38-300 Gorlice lub adres mailowy mdk@gorlice.net.pl lub fax 18 3535891.

8. Finał odbędzie się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu 24. maja 2018r. o godz. 10.00

Kryteria oceny:
Jury konkursu oceni występy uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria:
dobór repertuaru (wartość artystyczna i wychowawcza utworu oraz oraz dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika )
interpretacja utworu
kultura słowa
ogólny wyraz artystyczny

K A R T A Z G Ł O S Z E N I A

1. Imię i nazwisko recytatora …………………………………………………………………
Klasa ………………………………………………………………………………….

2. Instytucja patronująca ( szkoła, placówka, wychowawca – adres, telefon ) ………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Przygotowany repertuar ( autor, tytuł )
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Łączny czas prezentacji ……………………………………
5. Imię i nazwisko instruktora-wychowawcy, który przygotował recytatora ( adres, telefon )
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5. Konkursy, w których recytator brał udział ( wymienić )
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

…………………………………… …………………………………
( miejscowość, data ) ( podpis uczestnika )

………………………………………………
( pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły)

Możliwość komentowania jest wyłączona.