Regulamin i Karta Zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w eliminacjach powiatowych
XXXV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Eliminacje Rejonowe

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

2. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I – III
klasy IV – VI
klasy VII – VIII

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest przedstawić interpretację dwóch utworów wybranego autora o dowolnej tematyce:
-poetyckiego
-fragmentu prozy

4. Czas recytacji nie może przekroczyć 5 minut.

5.Instytucje organizujące przesłuchania rejonowe kwalifikują do finału konkursu max. 9 recytatorów

6. Eliminacje rejonowe organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach odbędą się dnia 10.maja 2019r (piątek) o godz. 10.00 w auli MDK ul. Cicha 4

7. Zgłoszenia na eliminacje rejonowe prosimy nadsyłać do 06 maja br. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach ul. Cicha 4, 38-300 Gorlice lub adres mailowy mdk@gorlice.net.pl lub fax 18 3535891.

8. Finał odbędzie się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu 22 maja 2019r o godz. 10.00

Kryteria oceny:
Jury konkursu oceni występy uczestników biorąc pod uwagę następujące kryteria:
dobór repertuaru (wartość artystyczna i wychowawcza utworu oraz oraz dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika )
interpretacja utworu
kultura słowa
ogólny wyraz artystyczny

K A R T A Z G Ł O S Z E N I A

1. Imię i nazwisko recytatora …………………………………………………………………
Klasa ……………………………………………………………………………….

2. Instytucja patronująca ( szkoła, placówka, wychowawca – adres, telefon ) ……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………….………………………
3. Przygotowany repertuar ( autor, tytuł ) ……………………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………..
4. Łączny czas prezentacji ……………………………………
5. Imię i nazwisko instruktora-wychowawcy, który przygotował recytatora ( adres, telefon )
………………………………………………………………………………………………………………….…
Przetwarzanie danych osobowych: Administratorem danych osobowych przekazanych jest Pałac Młodzieży w Nowym Sączu z siedzibą ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, który zapewnia wszystkim uczestnikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000z późn. zm.).Dane osobowe przekazane Pałacowi Młodzieży przez uczestników konkursów, przeglądów, itp. .będą przez niego przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych .Uczestnik uczęszczając na zajęcia Pałacu Młodzieży wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych poniżej oraz na publikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi oraz wizerunku na stronie internetowej www.palacmlodziezy.pl oraz w mediach społecznościowych Pałacu Młodzieży, w mediach współpracujących, jak również w elektronicznych mediach społecznościowych nauczycieli Pałacu Młodzieży. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Pałacowi Młodzieży w celu promocji działania Pałacu Młodzieży, jak również promocji własnej. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu oraz partnerów jego konkursów, przeglądów, wystaw, festiwali, itp., danych osobowych podanych przeze mnie w systemach informatycznych Pałacu Młodzieży oraz organów uprawnionych do prowadzenia i nadzoru jednostek oświatowych. Wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka, miejscowości, z której pochodzę, wizerunku na stronie internetowej: www.palacmlodziezy.pl,wmediach społecznościowych PM, jak również na stronach społecznościowych nauczycieli PM i w mediach współpracujących celach promocyjnych informacyjnych oraz na przekazanie danych osobowych mojego dziecka ewentualnym fundatorom nagród. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy dobrowolności podania danych osobowych i że zostałem poinformowany o prawie wglądu do nich, możliwości ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu, co do dalszego ich przetwarzania i przekazania danych osobowych ewentualnym fundatorom nagród.
…………………………………… …………………………………
( miejscowość, data ) ( podpis uczestnika )

………………………………………………
( pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły)

Możliwość komentowania jest wyłączona.