Regulamin

REGULAMIN X JUBILEUSZOWEGO
POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„OSOBLIWOŚCI ZIEMI GORLICKIEJ” POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY POWIATU GORLICKIEGO

1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach.
2. Konkurs jest przeprowadzony pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Gorlickiego.
3. Celem konkursu jest:
a. rozbudzanie zainteresowań fotografią
b. prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii
c. wnikliwa analiza otaczającego świata i rejestracja tego, co wydaje się być indywidualne dla terenów powiatu gorlickiego
d. kształtowanie umiejętności budowania spójnej kompozycji kadru fotograficznego, posługiwania się podstawowymi elementami komunikacji wizualnej
4. Konkurs obejmuje dwie kategorie tematyczne:
I. Osobliwości ziemi gorlickiej. Do udziału w tej kategorii tematycznej uczestnik konkursu wybiera 5 zdjęć. Tematem zdjęć są ciekawe miejsca, wydarzenia, ludzie, zabytki, przyroda. Tematyka w tej kategorii obejmuje m.in. zabytki architektury ( kapliczki, cerkwie, kościoły, cmentarze), faunę i florę występującą na terenie powiatu gorlickiego, krajobraz ziemi gorlickiej, wszelkie związane z lokalną kulturą, religią i folklorem wydarzenia oraz ludzi zajmujących ważne miejsce w lokalnych społecznościach, szczególnie tych wykonujących zawody związane z tradycją lub unikatowym rzemiosłem. Pierwsze miejsce w tej kategorii tematycznej nosi nazwę Nagrody Starosty Powiatu Gorlickiego.
II. Moje najlepsze fotografie. Do udziału w tej kategorii tematycznej uczestnik konkursu wybiera trzy zdjęcia, które w sposób możliwie najpełniejszy reprezentują autora. Pierwsze miejsce w tej kategorii tematycznej nosi nazwę Nagrody Dyrektora MDK.
5. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego. W konkursie nie biorą udziału uczestnicy zajęć z zakresu fotografii prowadzonych w MDK w Gorlicach.
6. Każdy z uczestników może zgłosić do 5 fotografii w formule tematycznej Osobliwości ziemi gorlickiej oraz 3 zdjęcia w formule Moje najlepsze fotografie. Każdy ma prawo startować w obu formułach tematycznych.
7. Obowiązuje wyłącznie format zdjęcia 21 x 30.
8. Każda z fotografii powinna posiadać na odwrocie czytelny opis zawierający: kategorię tematyczną, tytuł zdjęcia, miejsce jego wykonania, imię i nazwisko, kategorię wiekową (a, b lub c) oraz szkołę i klasę, do której uczęszcza autor prac. Prosimy o czytelne podpisywanie prac drukowanymi literami.
9. Wszystkie nagrodzone i zakwalifikowane na wystawę fotografie przechodzą na własność organizatora. Pozostałe odebrać można w MDK do 21 czerwca 2019 roku.
10. Fotografie należy dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach, ul. Cicha 4 ( II piętro ) w terminie do 17 maja 2019 roku.
11. Fotografie oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora w dwóch kategoriach tematycznych. Każda z kategorii tematycznych dzieli się na trzy kategorie wiekowe:
a. uczniowie szkół podstawowych- klasy I-VI
b. uczniowie szkół podstawowych- klasy VII i VIII oraz gimnazjum
c. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (szkoły średnie)
12. Skład komisji konkursowej: przewodniczący: Wacław Bugno – artysta fotografik, Jacek Kosiba – artysta fotografik, Wojciech Haberek- instruktor MDK.
13. Najciekawsze prace będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji prac bez wypłacania honorariów autorskich.
14. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe – po trzy w każdej kategorii tematycznej i kategorii wiekowej. Jury może zadecydować o innym podziale nagród lub przyznaniu wyróżnień.

15. Komisja ma prawo do decydowania o przynależności danego zdjęcia do określonej formuły tematycznej i może dowolnie kwalifikować i przenosić wybrane zdjęcia do innej kategorii.

16. O wynikach konkursu i terminie uroczystego otwarcia wystawy organizator powiadomi
wyłącznie osoby nagrodzone i wyróżnione.

17. Każde zgłoszenie jest równoznaczne z posiadaniem przez zgłaszającego praw autorskich do zgłaszanych prac. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich przez uczestników. Uczestnik zezwala również organizatorom na wykorzystywanie jego prac lub ich części do nieodpłatnej publikacji w mediach związanych z niniejszym konkursem. Udział w konkursie jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu (publikacja wyników) organizowanego przez MDK w Gorlicach (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.),a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie
i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach promocyjnych przez MDK w Gorlicach.
18. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, reprezentowany przez Dyrektora placówki, mający siedzibę w Gorlicach przy ul. Cichej 4,
38-300 Gorlice, tel. 18 353 58 51, e – mail: mdk@gorlice.net.pl. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Dorota Myszkowska-Janik, z którą w celu realizacji swoich praw wynikających z RODO może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@powiatgorlicki.pl, tel. 533 369 636. Dane podane przez uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia X Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Osobliwości Ziemi Gorlickiej”. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są na stronie http://mdk.gorlice.net.pl/?p=2446

19. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do wypełnienia i dostarczenia wraz z fotografiami „załącznika nr 1” znajdującego się poniżej niniejszego regulaminu.

20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do komisji konkursowej, która może zdecydować o
dowolnym podziale nagród. Decyzja komisji jest ostateczna.
21. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w siedzibie MDK ul. Cicha 4 oraz pod
numerem telefonu 18-353-58-91.

Koordynator konkursu: Wojciech Haberek, Instruktor MDK w Gorlicach.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I CZEKAMY NA WASZE FOTOGRAFIE!

Załącznik nr 1

POTWIERDZENIE DOTYCZĄCE ZAPOZNANIA SIĘ UCZESTNIKA
KONKURSU Z INFORMACJAMI O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM
X POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„OSOBLIWOŚCI ZIEMI GORLICKIEJ”

Zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych mojego dziecka …………………………………………………………………………..
imię i nazwisko dziecka

………………………………………………………………………………………
data, miejscowość i podpis rodzica/innego opiekuna prawnego

Dotyczy tylko osób pełnoletnich!

Zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych ……………………………………………………………………….
imię i nazwisko

………………………………………………
data, miejscowość, podpis)*

*w przypadku pełnoletniego uczestnika X Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Osobliwości Ziemi Gorlickiej”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.