Regulamin

REGULAMIN
IX POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„OSOBLIWOŚCI ZIEMI GORLICKIEJ”

1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach.
2. Konkurs jest przeprowadzony pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Gorlickiego Karola Górskiego.
3. Celem konkursu jest:
a. rozbudzanie zainteresowań fotografią
b. prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii
c. wnikliwa analiza otaczającego świata i rejestracja tego, co wydaje się być indywidualne dla terenów powiatu gorlickiego
d. kształtowanie umiejętności budowania spójnej kompozycji kadru fotograficznego, posługiwania się podstawowymi elementami komunikacji wizualnej
4. Konkurs obejmuje dwie kategorie tematyczne:
I. Osobliwości ziemi gorlickiej. Tematem zdjęć są ciekawe miejsca, wydarzenia, ludzie, zabytki, przyroda. Tematyka w tej kategorii obejmuje m.in. zabytki architektury (kapliczki, cerkwie, kościoły, cmentarze), faunę i florę występującą na terenie powiatu gorlickiego, krajobraz ziemi gorlickiej, wszelkie związane z lokalną kulturą, religią i folklorem wydarzenia oraz ludzi zajmujących ważne miejsce w lokalnych społecznościach, szczególnie tych wykonujących zawody związane z tradycją lub unikatowym rzemiosłem. Pierwsze miejsce w tej kategorii tematycznej nosi nazwę Nagrody Starosty Powiatu Gorlickiego.
II. Moje najlepsze fotografie. Do udziału w tej kategorii tematycznej uczestnik konkursu wybiera trzy zdjęcia, które w sposób możliwie najpełniejszy reprezentują autora. Pierwsze miejsce w tej kategorii tematycznej nosi nazwę Nagrody Dyrektora MDK.
5. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego. W konkursie nie biorą udziału uczestnicy zajęć z zakresu fotografii prowadzonych w MDK w Gorlicach.
6. Każdy z uczestników może zgłosić do 5 fotografii w formule tematycznej Osobliwości ziemi gorlickiej oraz trzy zdjęcia w formule Moje najlepsze fotografie. Każdy ma prawo startować w obu formułach tematycznych.
7. Obowiązuje wyłącznie format zdjęcia 21 x 30.
8. Każda z fotografii powinna posiadać na odwrocie czytelny opis zawierający: kategorię tematyczną, tytuł zdjęcia, miejsce jego wykonania, imię i nazwisko, wiek oraz szkołę i klasę, do której uczęszcza autor prac. Prosimy o czytelne podpisywanie prac.
9. Wszystkie nagrodzone i zakwalifikowane na wystawę fotografie przechodzą na własność organizatora. Pozostałe odebrać można w MDK do 15 czerwca 2018 roku.
10. Fotografie należy dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach, ul. Cicha 4 ( II piętro ) w terminie do 21 maja 2018 roku.
11. Fotografie oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora w dwóch kategoriach tematycznych. Każda z kategorii tematycznych dzieli się na trzy kategorie wiekowe:
a. uczniowie szkół podstawowych
b. uczniowie szkół gimnazjalnych (w tym 7 klas szkoły podstawowej)
c. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
12. Skład komisji konkursowej: przewodniczący: Wacław Bugno – artysta fotografik, Jacek Kosiba – artysta fotografik, Wojciech Haberek- instruktor MDK.
13. Najciekawsze prace będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji prac bez wypłacania honorariów autorskich.
14. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe – po trzy w każdej kategorii tematycznej i kategorii wiekowej. Jury może zadecydować o innym podziale nagród lub przyznaniu wyróżnień.

15. Komisja ma prawo do decydowania o przynależności danego zdjęcia do określonej formuły tematycznej i może dowolnie kwalifikować i przenosić wybrane zdjęcia do innej kategorii.

16. O wynikach konkursu i terminie uroczystego otwarcia wystawy organizator powiadomi
wyłącznie osoby nagrodzone i wyróżnione.

17. Każde zgłoszenie zdjęcia jest równoznaczne z posiadaniem przez zgłaszającego praw autorskich do zgłaszanych prac. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich przez osoby zgłaszające. Zgłaszający zezwala również organizatorom na wykorzystywanie jego prac lub ich części do nieodpłatnej publikacji w mediach związanych z niniejszym konkursem. Uczestnik konkursu ponosi pełna odpowiedzialność prawną za ewentualne roszczenia osób przedstawionych na fotografiach. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do komisji konkursowej, która może zdecydować o
dowolnym podziale nagród. Decyzja komisji jest ostateczna.
19. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w siedzibie MDK ul. Cicha 4 oraz pod
numerem telefonu 18-353-58-91.

Koordynator konkursu: Wojciech Haberek, Instruktor MDK w Gorlicach.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
I CZEKAMY NA WASZE ZDJĘCIA!

Możliwość komentowania jest wyłączona.