Regulamin

Cele konkursu:

rozwijanie wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej dzieci
i młodzieży

nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy regionami Polski,
a także zagranicznymi placówkami krzewienia kultury plastycznej

promocja kulturowych, krajobrazowych i turystycznych walorów Beskidów
i Bieszczadów w myśl idei „Europy Regionów”, wzywającej do tworzenia
i odtwarzania wartości kulturowych „małych ojczyzn”

upowszechnianie unikalnych w skali kraju i Europy zabytków architektury (cerkwie, kościoły, zamki, dwory, cmentarze z I wojny światowej), etnicznych tradycji, historycznych obiektów przemysłu naftowego i innych elementów krajobrazu oraz kultury, charakterystycznych dla regionu południowo-wschodniej Polski

REGULAMIN

Warunki uczestnictwa:

1. Wiek uczestników 5-19 lat.
2. Technika: malarstwo, grafika, rysunek, batik, tkanina.
3. Format prac: dowolny ale nie większy niż 500mm x 700mm
4. Nie przyjmujemy prac zbiorowych i wykonanych z materiałów nietrwałych.
5. Prace oceniane będą w 5 grupach wiekowych: 5-7 lat, 8-10 lat,
11-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat.

Opis pracy na odwrocie pismem drukowanym: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, adres i tel. placówki, imię i nazwisko nauczyciela.

Termin nadsyłania prac: do 27 czerwca 2014r. na adres:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Cicha 4
38-300 GORLICE

tel/fax (18) 353-58-91 / e-mail: mdk@gorlice.net.pl

Uwagi organizacyjne:

1. Koszt przesyłki prac pokrywa uczestnik.
2. Prace nadesłane w rulonach, nieprawidłowo opisane nie będą rozpatrywane.
3. Nadesłane prace nie będą zwracane, przechodzą na własność Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach .
4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
5. O wynikach konkursu zostaną powiadomione tylko te placówki z których będą nagrodzeni laureaci konkursu.
6. Protokół jury konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora www.mdk.gorlice.net.pl
7. Koszt przyjazdu po odbiór nagród pokrywa uczestnik.
8. W przypadku nieodebrania nagrody, będzie ona przesłana na koszt uczestnika konkursu.

Uroczyste zakończenie XVI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
Dzieci i Młodzieży „Piękno Beskidów i Bieszczadów” przewidziane jest na dzień
4 października 2014r.

The rules of 16th International Competition Of Children And Youth Art Creativity

“ THE BEAUTY OF BESKIDY AND BIESZCZADY MOUNTAINS ”

ORGANIZERS: Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Urząd Miejski w Gorlicach

THE IDEA OF THE COMPETITION:

Developing aesthetic sensibility and creativity of children and teenagers
promotion of region, its cultural, landscape and tourist values
diversity of monuments of architecture (churches, orthodox churches, manors, castles and cemeteries from the World War I, historical buildings of oil industry and other elements of landscape which are characteristic of the region of south-east Poland.

RULES TO FOLLOW: 1. Age: must be between 5 and 19
2. Art techniques: painting, graphic, drawing, tapestry
3. Works’ size: unlimited but not bigger than 500mm x 700mm
4. Works’ discription: on the back side of the work, printed:
the title, name and surname of author, age, address,
teacher’s name and surname.
5. Works must be sent till 27.06.2014 to:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
Cicha 4
38-300 GORLICE
POLAND
TELEPHONE NUMBER 0048 18 353 58 91
e-mail mdk@gorlice.net.pl
www.mdk.gorlice.net.pl

6. The sent work are not going to be returned, they are going
to become property of MDK.
7. Organizers will have the right to reproduce works with the
view of popularizing them.

THE JURY will apprize the works in age and technique categories.

LAST, BUT NOT LEAST: 1. All costs of sending are paid by the competitor
2. Works can’t be sent as a roll.

INFORMATION ABOUT PRIZES WILL BE GIVEN BY MAIL

The exhibition and giving prizes with take place on 04.10.2014

Możliwość komentowania jest wyłączona.