Regulamin

REGULAMIN

XIX MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„PIĘKNO BESKIDÓW I BIESZCZADÓW”

GORLICE 2018

Cele i tematyka konkursu:

• rozwijanie wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej dzieci
i młodzieży
• nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy regionami Polski,
a także zagranicznymi placówkami krzewienia kultury plastycznej
• promocja kulturowych, krajobrazowych i turystycznych walorów Beskidów
i Bieszczadów w myśl idei „Europy Regionów”, wzywającej do tworzenia
i odtwarzania wartości kulturowych „małych ojczyzn”
• upowszechnianie unikalnych w skali kraju i Europy zabytków architektury (cerkwie, kościoły, zamki, dwory, cmentarze z I wojny światowej), etnicznych tradycji, historycznych obiektów przemysłu naftowego i innych elementów krajobrazu oraz kultury, charakterystycznych dla regionu południowo-wschodniej Polski

Warunki uczestnictwa:

1. Wiek uczestników 5-19 lat.
2. Technika: malarstwo, grafika, rysunek, batik,
tech. mieszane (płaskie).
3. Format prac: dowolny ale nie większy niż 500mm x 700mm
4. Nie przyjmujemy prac zbiorowych i wykonanych z materiałów nietrwałych.
5. Prace oceniane będą w 5 grupach wiekowych: 5-7 lat, 8-10 lat,
11-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat.

Opis pracy na odwrocie pismem drukowanym: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, adres e-mail i tel. placówki, imię i nazwisko nauczyciela.

Termin nadsyłania prac: do 22 czerwca 2018r. na adres:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Cicha 4
38-300 GORLICE
tel/fax (18) 353-58-91 / e-mail: mdk@gorlice.net.pl

Uwagi organizacyjne:

1. Koszt przesyłki prac pokrywa uczestnik.
2. Prace nadesłane w rulonach, nieprawidłowo opisane nie będą rozpatrywane.
3. Nadesłane prace na konkurs nie będą zwracane ich autorom, przechodzą na własnośćMłodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach .
4. O wynikach konkursu zostaną powiadomione tylko te placówki z których będą nagrodzeni laureaci konkursu.
5. Protokół jury konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora www.mdk.gorlice.net.pl
6. Koszt przyjazdu po odbiór nagród pokrywa uczestnik.
7. W przypadku nieodebrania nagrody, będzie ona przesłana na koszt uczestnika konkursu.

Dane osobowe:

Dane osobowe uczestników konkursu mogą być wykorzystywane zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (tekst jednolity Dz.U.2016r. poz. 922) przez organizatora na potrzeby niniejszego konkursu.

Prawa do wykorzystania nadesłanych prac:

1. Organizator jest właścicielem nadesłanych prac.
2. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie i publikowanie ich prac.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na publiczne wystawianie prac oraz ich wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez organizatora.
4. Udzielenie ww. praw nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz uczestników.

Postanowienia końcowe:

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego regulaminu.
2. Regulamin konkursu znajduję się do wglądu w siedzibie organizatora, oraz na stronie internetowej www.mdk.gorlice.net.pl (w zakładce „imprezy cykliczne”)
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji ewentualnych spornych kwestii wynikających z niniejszego regulaminu.

Uroczyste podsumowanie konkursu:październik2018r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.