Regulamin

REGULAMIN

Warunki uczestnictwa:

1. Wiek uczestników 5-19 lat.
2. Technika: malarstwo, grafika, rysunek, batik,
tech. mieszane (płaskie).
3. Format prac: dowolny ale nie większy niż 500mm x 700mm
4. Nie przyjmujemy prac zbiorowych i wykonanych z materiałów nietrwałych.
5. Prace oceniane będą w 5 grupach wiekowych: 5-7 lat, 8-10 lat,
11-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat.

Opis pracy na odwrocie pismem drukowanym: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, adres e-mail i tel. placówki, imię i nazwisko nauczyciela.

Termin nadsyłania prac: do 24 czerwca 2016r. na adres:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY w GORLICACH
ul. Cicha 4
38-300 GORLICE
tel/fax (18) 353-58-91 / e-mail: mdk@gorlice.net.pl

Uwagi organizacyjne:

1. Koszt przesyłki prac pokrywa uczestnik.
2. Prace nadesłane w rulonach, nieprawidłowo opisane nie będą rozpatrywane.
3. Nadesłane prace nie będą zwracane, przechodzą na własność Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach .
4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
5. O wynikach konkursu zostaną powiadomione tylko te placówki z których będą nagrodzeni laureaci konkursu.
6. Protokół jury konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora www.mdk.gorlice.net.pl
7. Koszt przyjazdu po odbiór nagród pokrywa uczestnik.
8. W przypadku nieodebrania nagrody, będzie ona przesłana na koszt uczestnika konkursu.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r., poz.926 z póź. zm./

Uroczyste zakończenie XVIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży „Piękno Beskidów i Bieszczadów” przewidziane jest na dzień 8października 2016r.

Cele konkursu:

• rozwijanie wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej dzieci
i młodzieży

• nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy regionami Polski,
a także zagranicznymi placówkami krzewienia kultury plastycznej

• promocja kulturowych, krajobrazowych i turystycznych walorów Beskidów
i Bieszczadów w myśl idei „Europy Regionów”, wzywającej do tworzenia
i odtwarzania wartości kulturowych „małych ojczyzn”

• upowszechnianie unikalnych w skali kraju i Europy zabytków architektury (cerkwie, kościoły, zamki, dwory, cmentarze z I wojny światowej), etnicznych tradycji, historycznych obiektów przemysłu naftowego i innych elementów krajobrazu oraz kultury, charakterystycznych dla regionu południowo-wschodniej Polski

Możliwość komentowania jest wyłączona.