Pracownia plastyczna

Danuta Słyś -Tohl

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Studia w Instytucie Wychowania Plastycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Działalność artystyczna i wystawiennicza od 1976 roku. Uczestniczy w plenerach i dorocznych przeglądach gorlickiego środowiska plastycznego.

Wystawy indywidualne:

Galeria Stowarzyszenia „Sztuka Podhalańska” w Zakopanem – 2000 r.

Galeria Mestske Kulturze Stredisko – Bardejov (Słowacja) – 2001 r.

Muzeum Regionalne w Bieczu – luty 2003 r.

Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy – czerwiec 2003 r.

Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach – 2006

Udział w wielu wystawach zbiorowych: min. w Miszkolcu i Papie (Węgry), Presovie i Bardejovie (Słowacja).

Od 1985 roku prowadzi zajęcia plastyczne w Młodzieżowym Domu Kultury (do 1998 roku – Ognisko Pracy Pozaszkolnej). Uczestnicy zajęć to dzieci i młodzież od 5 – 19 lat. W swej pracy realizuje główny cel zajęć plastycznych, którym jest wyzwalanie ekspresji twórczej poprzez wyrażanie za pomocą obrazu własnego stosunku do świata i siebie samego.

Jako nauczyciel – instruktor dostarcza swym wychowankom odpowiednich narzędzi i materiałów plastycznych, oraz inspiruje do szczerych i autentycznych wypowiedzi.

Malarstwo (plakatówka, akwarela, pastel sucha i olejna, olej, malarstwo na szkle, techniki mieszane, batik).

Grafika (linoryt, linoryt barwny, sucha igła),

Rzeźba (pełna i płaskorzeźba) to dostępne techniki do realizacji zadanych tematów.

Na przestrzeni lat pracy jej wychowankowie byli laureatami wielu nagród i wyróżnień w konkursach plastycznych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim.

Za osiągnięcia w pracy pedagogicznej wielokrotnie otrzymała nagrodę Dyrektora, nagrodę Starosty oraz Medal Edukacji Narodowej.

Grzegorz Karpiński

Ukończył studia w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie w roku 1979 r. Specjalizację malarską odbył w pracowni artysty – malarza Jana Popka.

Mieszka i tworzy w Gorlicach. Jest autorem kilku wystaw indywidualnych i wielu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.

Wystawy w których uczestniczy od 1984r. to efekt pracy artystycznej, ale pozostaje jeszcze, a może przede wszystkim praca pedagogiczna.

Aby nauczać trzeba samemu tworzyć, chociażby tylko amatorsko, bo trzeba wiedzieć – co i trzeba umieć – jak. Jak to uczniom powiedzieć, przekazać, żeby ich poruszyć, obudzić, zainteresować, pociągnąć i zachwycić”

Z naszych wspólnych spotkań w pracowni plastycznej korzystały nie tylko dzieci. Nauczyciel plastyk w zetknięciu ze szczerą i spontaniczną, często zaskakującą twórczością dzieci – sam się wzbogaca. Korzyści więc były obopólne.”

Pracuje od roku 1979 w Młodzieżowym Domu Kultury (dawniej Ognisko Pracy Pozaszkolnej) w Gorlicach prowadząc zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą. Wprowadza ich w tajniki sztuki, uczy technik malarskich i graficznych jak również prawidłowego odbioru i zrozumienia dzieł sztuki.

Jest autorem programu pracy z uczniem uzdolnionym, który stosuje już od kilkunastu lat, wprowadzając ciągle pewne zmiany i innowacje.

Osiągnął z wychowankami wiele sukcesów, przyczyniając się do zdobycia przez nich bardzo licznych nagród, medali i wyróżnień w konkursach twórczości dziecięcej zarówno w kraju jak i za granicą.

Był organizatorem wielu wystaw wychowanków, zarówno grupowych jak i indywidualnych, podsumowujących i dopingujących dzieci do dalszej pracy twórczej.

Od roku 1998 jest koordynatorem kolejnych edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży pt. „Piękno Beskidów i Bieszczadów”, organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach.

Z moich wieloletnich kontaktów z młodzieżą wynika, że przedmiot plastyka, a w szczególności zajęcia pozaszkolne dostarczają wielu możliwości wyrażania swoich uczuć, przeżyć i sądów o otaczającej rzeczywistości.

Poprzez propagowanie kultury plastycznej istnieje szansa uświadomienia młodym ludziom, jak ważną rolę może odegrać sztuka w ich życiu.

Zależy nam przecież na wychowaniu człowieka rozumnego, a jednocześnie czującego potrzebę przeżywania piękna, który niejednokrotnie może sam uczestniczyć w procesie twórczym na miarę swoich możliwości, doznając przy tym wielu satysfakcji.

Przeżycia estetyczne związane z własną twórczością mają niebagatelny wpływ na inne działania jednostki, kształtują bowiem przeżycia intelektualne i moralne. Sztuka wyzwala wrażliwość, wzbogaca wyobraźnię, skłania do różnego rodzaju poszukiwań, analiz elementów rzeczywistości, przez co pozwala kształtować nowoczesną postawę młodego człowieka – postawę otwartego umysłu.

Ważnym elementem tych poszukiwać powinien być stymulujący wpływ nauczyciela plastyki, poprzez jego partnerską i twórczą postawę.

Kształtowanie zainteresowań może służyć również jako skuteczna metoda w zwalczaniu trudności wychowawczych. Natomiast dojrzałe zainteresowania mogą stanowić jeden z warunków społecznej dojrzałości oraz być w przyszłości terenem samorealizacji.”

Charakterystyka Działalności w latach 1998 – 2008 Grup Plastycznych

Prowadzonych przez inst. Grzegorza Karpińskiego

Zajęcia odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach,

oraz w Szkole Podstawowej Nr 6 w Gorlicach.

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzone były w ramach programu pracy z uczniem uzdolnionym plastycznie, poprzez następujące cele:

– zainteresowanie plastyką – ukazanie ciekawości , niezwykłości edukacji plastycznej , której głównym celem jest rozwijanie pełnej , twórczej , otwartej i harmonijnej osobowości ucznia .

– przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu i kulturze . Połączenie postawy twórczo ekspresyjnej z postawą odbiorcy sztuki

– przygotowanie do wystaw , konkursów , prezentacji siebie na zewnątrz poprzez pracę twórczą

Wyżej wymienione cele osiągane były głównie poprzez:

ćwiczenia plastyczne z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu plastycznego:

– rysunek: węgiel, ołówek, pastel

  • malarstwo: malarstwo na papierze, malarstwo olejne na płótnie, malarstwo na szkle i folii, malarstwo witrażowe,

– grafika: monotypia, linoryt, cynkoryt,

– techniki mieszane (dekoracyjne)

które poprzez własną strukturę i złożoność pasjonują ucznia dając tym samym wytwory będące interpretacją a nie kopią rzeczywistości

Efekty:

Bardzo liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych na szczeblu:

– Międzynarodowym (39 nagród i 69 wyróżnień)

w Polsce (m.in. Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży – Toruń, Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Ludzie ludziom zgotowali ten los” – Tychy, Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” – Toruń, Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „To co piękne wokół nas” – Dąbrowa Górnicza)

i zagranicą m.in. Włochy, Białoruś, Ukraina (m.in. Międzynarodowe Biennale Sztuki Dziecięcej – Charków – Ukraina, Międzynarodowy Konkurs Sztuki Dziecięcej – Belluno – Włochy)

– Ogólnopolskim (64 nagrody i 52 wyróżnienia),

(m.in. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Warszawa Moja Stolica” – Warszawa, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Witaj Gwiazdko Złota” – Tychy, Ogólnopolski Konkurs Twórczości Dzieci i Młodzieży „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość” – Warszawa, Ogólnopolski Konkurs Twórczości Dzieci i Młodzieży „Morskie Opowieści” – Gdańsk)

– Wojewódzkim (140 nagród i 130 wyróżnień),

(m.in. Wojewódzka Wystawa Plastyczna „Ziemia Ojczysta” – Zakopane, Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Matka w Oczach Dziecka” – Nowy Targ, Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Boże Narodzenie – Tradycje i Współczesność, Wojewódzka Wystawa Plastyczna „Zakopiańska Szopka Betlejemska” – Zakopane)

– organizacja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży „Piękno Beskidów

i Bieszczadów” (od roku 1998) w celu promocji naszego miasta i regionu, jego walorów krajobrazowych i turystycznych oraz naszej placówki na zewnątrz (w roku 2003 i 2004 wystawa pokonkursowa była prezentowana w Warszawie)

– udział w Programie Wyrównywania Szans Edukacyjnych Młodzieży Powiatu Gorlickiego i realizacja tematu: „Zabytki Architektury Drewnianej i Murowanej Ziemi Gorlickiej” (2007r.)

– coroczne wystawy podsumowujące pracę w danym roku szkolnym w MDk oraz SP6 w Gorlicach

– samodzielne wystawy grupowe młodzieży m.in. :

Wystawa Malarstwa i Grafiki w Galerii Sztuki „ Dwór Karwacjanów ”/ 2001r./

– wystawy indywidualne młodzieży szczególnie uzdolnionej :

( Dariusz Szymański – 1998r., Ewelina Ledzinska – 1999r., Natalia Karasińska – 2000r.)

– liczne artykuły w prasie lokalnej odnośnie sukcesów wychowanków oraz publikacja „Cerkiwie Beskidu Niskiego w grafice dzieci i młodzieży” (2002r.)

– dalsza edukacja wychowanków MDK w średnich szkołach sztuk plastycznych, oraz wyższych uczelniach o profilu artystycznym.

Wojciech Haberek
Ukończył Edukację Artystyczną na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Od 2002 roku prowadzi działalność studyjną oraz projektową. Od 2007 roku
pracuje w MDK-u jako instruktor plastyki i prowadzi Koło Plastyczne w Bieczu.

W ramach upowszechniania kultury i sztuki oraz ułatwiania młodzieży dostępu do możliwości rozwijania własnych uzdolnień i zainteresowań uruchomiona została

1 września 2007 roku działalność koła plastycznego w Bieczu.

Funkcjonowanie koła obejmuje istnienie trzech grup ogólno plastycznych skupiających dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów.

I Grupa : kl. 1-3 S.P. ( uczestników )

II Grupa : kl. 4-6 S.P. oraz gimnazjum ( uczestników )

III Grupa : kl. 1-3 S.P. ( uczestników )

Działalność programowa poszczególnych grup ma na celu nie tylko rozpoznawanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i predyspozycji uczestników, ale także zapoznanie z dostępnymi technikami z zakresu sztuk wizualnych takimi jak tradycyjne malarstwo

olejne, druk wypukły czy nowoczesna grafika komputerowa.

Zagadnienia tematyczne realizowane podczas zajęć formułowane są często w odniesieniu do międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursów plastycznych co łączy doskonale możliwość prezentacji obiektów z możliwością ich konfrontacji.

W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Witaj Gwiazdko Złota” Magdalena Durlak z II klasy Szkoły Podstawowej otrzymała wyróżnienie.

W Powiatowym Konkursie Plastycznym „Szkoła Moich Marzeń” Natalia Witkowska i Klaudia Duda z III kl. S.P. oraz Gabriela Śliwa z VI kl. SP otrzymały wyróżnienia.

Wykonywane w czasie zajęć prace malarskie, graficzne i projektowe eksponowane są często na specjalnie przygotowywanych wystawach ukazujących spektrum działalności

grup, ich specyfikę, podejmowane zagadnienia formalne i różnorodność powstającej ikonografii.

Dotychczas zorganizowane zostały dwie wystawy prac uczestników zajęć:

  1. Wystawa prac dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej – od 15.10.07 do 15.02.08
  2. Wystawa prac uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – od 01.11.07 do 01.03.08

Oprócz programowego funkcjonowania grup ogólno plastycznych wyodrębniono specjalny, indywidualny tok pracy dla osób wyrażających wolę kontynuowania nauki w

szkołach średnich oraz uczelniach wyższych o profilu artystycznym.

W czasie ferii zimowych 04.02.08-15.02.08 prowadzone były zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Otwarta formuła inspirowanych sztuką zabaw i realizacji adresowana była do szerszego niż stali uczestnicy zajęć grona.

Istnienie Koła Plastycznego, jego edukacyjne cele oraz dydaktyczno-wychowawcze aspekty są przedmiotem stałej konsultacji z Dyrekcją i pracownikami Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach , a także z Dyrekcją Zespołu Szkół Nr 1 w Bieczu, na terenie

którego odbywają się zajęcia.

Marta Gierałt

Ukończyła studia na WSP w Krakowie na kierunku plastyka. Pracuje jako nauczyciel plastyki w Zespole Szkół w Łużnej, a od 2003 roku prowadzi zajęcia plastyczne jako instruktor w MDK w Gorlicach.

Maria Wilk

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Absolwentka wydziału pedagogiczno – artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, o kierunku : wychowanie plastyczne.

Długoletni nauczyciel plastyki w szkołach podstawowych i gimnazjach. Od 1 września 2006r. pracuje jako instruktor wychowania plastycznego w Młodzieżowym Domu Kultury. Zajęcia odbywają się na terenie Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej i skupiają tamtejszą młodzież w trzech grupach wiekowych.

Na zajęciach przywiązuję dużą wagę do stworzenia atmosfery swobody twórczej, staram się aranżować sytuacje, w której każdy z uczestników, niezależnie od tzw. ”zdolności plastycznych”, mógłby znaleźć własną formę wypowiedzi plastycznej”.

W młodszych grupach wiekowych z powodzeniem stosowałam techniki mieszane, rysunek pastelami, malarstwo na szkle, tekturze i na drewnie.

W starszej grupie wprowadzałam technikę linorytu.

Pod moim kierunkiem młodzież aranżowała scenografię do spektakli słowno – muzycznych, jakie odbywały się w szkole.

Dużą satysfakcję uczestnikom zajęć sprawiało:

– udział w konkursach plastycznych i zdobywanie wyróżnień ucz. L.Jurkowska – l.8

ucz.E.Labut – l.10 – kwalifikacje do XV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ”Witaj, gwiazdko złota”

– projektowanie i samodzielne wykonywanie strojów dla młodych aktorów biorących udział w przedstawieniach: „Czerwony Kapturek”, „W krainie książki”, „Cudowne Boże Narodzenie”,

– projektowanie i wykonywanie dekoracji korytarzy szkolnych (malowanie farbami na szybach barwnych kompozycji związanych tematycznie ze Świętami Bożego Narodzenia)

– przygotowywanie i prezentowanie prac plastycznych uczestników zajęć w Szkolnej Galerii.

Bartłomiej Belniak

Absolwent Pomaturalnej Szkoły Reklamy w Katowicach oraz Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie w pracowni grafiki warsztatowej prof. Ryszarda Osadczego. Poza działalnością pedagogiczną, zajmuje się projektowaniem graficznym, rysunkiem, ilustracją, plakatem i pokrewnymi sztukami wizualnymi. W Młodzieżowym Domu Kultury prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci oraz grafikę komputerową dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia plastyczne, organizowane na cotygodniowych spotkaniach mają na celu kształcenie i doskonalenie technik rysunkowych, malarskich i pokrewnych dziedzin wyrazu plastycznego na poziomie podstawowym tzn. wśród dzieci najmłodszych klas szkoły podstawowej.

Grafika komputerowa, to nowy rodzaj zajęć, wprowadzający komputer z programami graficznymi jako narzędzie i pomoc w środkach artystycznego wyrazu. Tworząc ten typ twórczych spotkań, wychodzimy naprzeciw rosnącej – w szczególności wśród dzieci i młodzieży – popularności komputerowych programów graficznych i tego typu aktywności plastycznej.

Marta Pilch-Bartuś

Ukończyła Studia na Akademii Pedagogicznej na Wydziale Wychowania Plastycznego w Krakowie. Uprawia malarstwo sztalugowe. Autorka wystaw krajowych (m.in. Gorlice, Rzeszów, Krosno, Wieliczka, Biecz) i zagranicznych, w Wielkiej Brytanii (Milton Keynes, Hailsham, Brighton). Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Libuszy. Prowadzi również zajęcia plastyczne w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach.

Swoje obrazy udostępnia w internecie www.mpbart.pl

Pracownia plastyczna

Treścią zajęć są zabawy integracyjne, posługiwanie się plamą i barwą, tworzenie różnych kompozycji płaskich i przestrzennych, eksperymentowanie z różnymi materiałami i technikami. Zajęcia wzbogacają o nowe doświadczenia i zbliżają do sztuki. Przyjmując, że najbliższe środowisko społeczne są terenem autentycznych doświadczeń dzieci organizowane są także zajęcia w Muzeum Regionalnym w Bieczu i Biurze Wystaw Artystycznych w Gorlicach.

Możliwość komentowania jest wyłączona.