RODO

„Przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło ludzkości…”
Motyw 4 do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W GORLICACH

Szanowny Kliencie,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od Ciebie czy też z innych źródeł.
Czym są dane osobowe ?
Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Taką osobą jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować przy pomocy imienia i nazwiska, cech fizycznych lub genetycznych. Do danych osobowych zalicza się również informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Co oznacza przetwarzanie danych osobowych ?
Przetwarzaniem danych osobowych są wszelkie czynności wykonywane na danych osobowych, takie jak np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie, niszczenie.
Administrator i jego dane kontaktowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach zwany też placówką lub jednostką oświatową
Adres siedziby: 38-300 Gorlice ul. 11 Cicha 4
Telefon/Fax: (048 18) 353 58 91
Z jednostką można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: mdk@gorlice.net.pl lub kierując korespondencję na wskazany wyżej adres albo osobiście w siedzibie placówki.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępcy Inspektora Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych osobowych – Dorota Myszkowska -Janik,
e-mail: iod@powiatgorlicki.pl, tel. 533 369 636
Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Łukasz Dziuban,
e-mail: l.dziuban@powiatgorlicki.pl
Dane kontaktowe Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie w Warszawie
Adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu :
1.wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
2.wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej jednostce oświatowej
3.realizacji umów zawartych z kontrahentami jednostki
4.w szczególnych wypadkach na podstawie udzielonej zgody

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:
1.organy władzy publicznej
2.podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej
3.inne podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe na udokumentowane polecenie placówki

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały pobrane, a po tym okresie są archiwizowane przez okres wymagany przepisami prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1.prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2.prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3.prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
a)Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b)złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
c)wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
d)Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e)Twoje dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4.prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy:
a)kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,
b)przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,
c)placówka nie potrzebuje już Twoich danych dla swoich celów, ale Ty ich potrzebujesz do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d)wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie placówki są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5.prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a)przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie udzielonej zgody,
b)przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6.prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
a)zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej placówce,
b)przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę lub przez stronę trzecią

W celu skorzystania z ww. praw możesz skontaktować się z placówką lub inspektorem ochrony danych, korzystając z danych kontaktowych podanych wyżej.

Dowolność podania danych osobowych

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Prawo do cofnięcia tej zgody przysługuje Ci w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego placówka dokonywała na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W sytuacji gdy przesłankę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.