Ochrona Danych Osobowych (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZICÓW ALBO OPIEKUNÓW PRAWNYCH
W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W GORLICACH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr 119), zwanego dalej RODO:
1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Cicha 4, tel. 18 353 58 51, e – mail: mdk@gorlice.net.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dorota Myszkowska-Janik, e-mail: iod@zszgorlice.edupoczta.pl, tel. 18 353 51 16 .
3. Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach przetwarza dane osobowe dzieci i młodzieży, zwanych dalej wychowankami oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu realizacji celów statutowych, a w szczególności organizowania czasu wolnego, edukacji i promocji artystycznej, rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
• art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO,
• ustawa z dnia 27 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, z późn. zm.),
• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo światowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. zm.),
• inne przepisy prawa krajowego, z których wynikają zadania dydaktyczne i wychowawcze Administratora danych.
5. Przetwarzanie wizerunku wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury następuje wyłącznie na podstawie zgody ich rodziców albo opiekunów prawnych lub zgody dorosłych wychowanków.
6. Dane osobowe wychowanków mogą być udostępnione innym organom wyłącznie w granicach określonych przepisami prawa.
7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie wyłącznie dla celów archiwalnych przez okres wskazany w przepisach prawa.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
9. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
10. Rodzice albo opiekunowie prawni wychowanków oraz dorośli wychowankowie mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w granicach określonych prawem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy RODO.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.