Zapraszamy do wzięcia udziału w XIV POWIATOWYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „OSOBLIWOŚCI ZIEMI GORLICKIEJ” POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY POWIATU GORLICKIEGO

XIV POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„OSOBLIWOŚCI ZIEMI GORLICKIEJ”
POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY POWIATU GORLICKIEGO

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach z siedzibą przy
ul. Cichej 4, tel. 18-353-58-91, www.mdk.gorlice.net.pl

Cele konkursu:
Zainteresowanie uczestników fotografią oraz szeroko rozumianą sztuką wizualną, a także pogłębienie wrażliwości na piękno otaczającego świata, ze szczególnym uwzględnieniem osobliwości występujących w obrębie ziemi gorlickiej.

Konkurs obejmuje dwie formuły tematyczne “I” i “II”:

(I) – “Osobliwości ziemi gorlickiej” (maks. 5 prac) – przedstawić należy charakterystyczne dla naszej małej ojczyzny krajobrazy, architekturę (obiekty sakralne, kapliczki, pałace, cmentarze), przyrodę, folklor, unikatowe rzemiosło itd.

(II) – “Moja najlepsza fotografia” (1 praca) – to otwarta tematycznie formuła, w której znaczenie mają znamienne dla sztuk wizualnych wartości takie jak m.in: kompozycja, umiejętność wykorzystania światła, kontrastu, barwy, a także oryginalność ujęcia, wartości dokumentalne.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Gorlickiego i przeprowadzony będzie w ramach trzech kategorii wiekowych:
I – klasy 1-3 szkoły podstawowej
II – klasy 4-8 szkoły podstawowej
III – szkoły ponadpodstawowe

Termin:
Zgłaszanie prac do: 19.04.2024 r.
Wyniki konkursu opublikowane będą po posiedzieniu jury, na stronach internetowych MDK w Gorlicach, a laureaci powiadomieni zostaną telefonicznie.

Zgłoszenia:
W konkursie będą brały udział WYŁĄCZNIE prace zgłoszone w postaci ODBITEK lub WYDRUKÓW. Obowiązujący FORMAT: 21×30 cm.

Do fotografii dołączyć należy wypełnioną i podpisaną ZGODĘ NA UDZIAŁ (załącznik do regulaminu). Termin do 19.04.2024 r. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione fotografie przechodzą na własność organizatora. Pozostałe zdjęcia można odbierać w siedzibie MDK w Gorlicach do 20 czerwca 2024 r.

Opis prac na odwrocie PISMEM DRUKOWANYM:
Imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły, numer telefonu,
formuła tematyczna “I” lub “II”.
Prace nieopisane, lub opisane nieczytelnie nie będą brały udziału w konkursie.

Jury:
Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora, które ma prawo decydować o przeniesieniu fotografii do innej formuły tematycznej. Ostateczna interpretacja regulaminu i decyzja o podziale nagród należy do Jury.

Nagrody:
Autorzy nagrodzonych i wyróżnonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.

Podsumowanie konkursu:
W ramach podsumowania konkursu, odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy, połączone z wręczeniem nagród laureatom. Ponadto przewidujemy okolicznościowy wykład na temat fotografii.

Uwagi:
W konkursie nie biorą udziału uczestnicy zajęć z zakresu fotografii, które prowadzone są w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach.

Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie, uzyskać można w siedzibie MDK w Gorlicach przy ul.Cichej 4, lub pod numerem telefonu: 18-353-58-91.

Każde zgłoszenie jest równoznaczne z posiadaniem przez zgłaszającego praw autorskich do zgłaszanych prac. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich przez osoby zgłaszające. Zgłaszający zezwala również organizatorom na wykorzystywanie jego prac lub ich części do nieodpłatnej publikacji w mediach związanych z niniejszym konkursem.

Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu (publikacja wyników) organizowanego przez MDK w Gorlicach zgodnie z Ustawą z dn. 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach promocyjnych przez MDK w Gorlicach.

Koordynator konkursu: Wojciech Haberek, nauczyciel w MDK w Gorlicach.

CZEKAMY NA WASZE FOTOGRAFIE I ŻYCZYMY POWODZENIA W KONKURSIE!

Prosimy wypełnić pismem drukowanym lub elektronicznie ZAŁĄCZNIK

ZGODA NA UDZIAŁ

Potwierdzam swoją zgodę na udział _________________________________________________
imię i nazwisko uczestnika

w XIV Powiatowym Konkursie Fotograficznym OSOBLIWOŚCI ZIEMI GORLICKIEJ

___________________________ ______________________________________
Miejscowość, data, podpis uczestnika Miejscowość, data, podpis rodzica/opiekuna prawnego
(wymagany jeżeli uczestnik jest niepełnoletni)

________________________________________________________________________________________________
Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik

______________________________________________
telefon kontaktowy (szkoły lub rodzica/ opiekuna prawnego)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz prac nadesłanych na konkurs

_________________________________________________________
imię i nazwisko uczestnika

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów przez organizatora – Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach. Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć na stronach www Organizatora oraz na profilach Organizatora na portalu Facebook i Instagram. Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do Organizatora. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność działań podjętych przed cofnięciem zgody.

_______________________________ __________________________________
Podpis uczestnika Podpis rodzica/ opiekuna prawnego
(wymagany, jeżeli uczestnik jest niepełnoletni)

Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach, ul. Cicha 4, 38-300 Gorlice. Inspektorem Ochrony Danych jest Dorota Myszkowska-Janik, z którą w celu realizacji swoich praw wynikających z RODO może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@powiatgorlicki.pl, tel. 18 35 48 777. Dane podane przez Państwa będą przetwarzane w celu przeprowadzenia XIV Powiatowego Konkursu Fotograficznego OSOBLIWOŚCI ZIEMI GORLICKIEJ. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są na: www.mdk.gorlice.net.pl w zakładce RODO.

Zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych.

________________________________________________________
imię i nazwisko rodzica/innego opiekuna prawnego, data, miejscowość, podpis

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych uczestników XIV Powiatowego Konkursu Fotograficznego “OSOBLIWOŚCI ZIEMI GORLICKIEJ” (dalej: Konkurs) jest Młodzieżowy Dom Kultury, ul.Cicha 4, 38-300 Gorlice.

Inspektorem Ochrony Danych jest Dorota Myszkowska-Janik, z którą w celu realizacji swoich praw wynikających z RODO można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@powiatgorlicki.pl, tel. 18 35 48 777.

Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego Regulaminem, a w przypadku nagrodzonych lub wyróżnionych w celu powiadomienia o wynikach i wydania nagród. Ponadto dla uczestników, dla których została wyrażona zgoda na publikację wizerunku, dane te będą przetwarzane w celu promocji Konkursu oraz jego Organizatora.

Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane w postaci wizerunku przetwarzane na potrzeby promocji Konkursu oraz jego Organizatora będą przetwarzane przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu, chyba że uczestnik wcześniej wycofa swoją zgodę na dalsze przetwarzanie.

Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych przez Organizatora.

Wszystkie swoje powyższe prawa uczestnik może wykonać pisząc na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Cicha 4, 38-300 Gorlice lub mailowo na iod@powiatgorlicki.pl.

Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych osobowych.