XXIV Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi” – on-line

KingaSerdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w eliminacjach rejonowych XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi” – on-line. Poniżej zamieszczamy regulamin i kartę zgłoszeń. Karta i regulamin są również dostępne w zakładce Imprezy Cykliczne.

Regulamin XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej
„Pierścień św. Kingi” – on-line

Organizatorzy
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”

Warunki uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w trzech kategoriach wiekowych
(ważna jest przynależność dzieci do klas, a nie rok urodzenia):
klasy 1 – 3
klasy 4 – 6
klasy 7 i 8
2. Zadaniem uczestników konkursu jest nagranie swojego wykonania wybranego wiersza
i przesłanie materiału do Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach, ul. Cicha 4, 38- 300 Gorlice, na adres mailowy mdk@gorlice.net.pl Koniecznie w tytule prosimy napisać Konkurs Św. Kingi. Koordynatorem konkursu jest nauczyciel MDK Dominika Kubala tel. 518373213.
3. Nagrany materiał wideo (obraz i dźwięk) powinien być w rozdzielczości maksymalnej
1920×1080 pikseli, przesłany w jednym z wybranych formatów pliku: mp4, mpg, mov
w rozmiarze nie przekraczającym 2GB.
4. Czas recytacji nie może przekroczyć 3 minut.
5. Placówki oświatowe organizujące przesłuchania rejonowe kwalifikują do finału konkursu
laureatów I, II i III miejsca, ale nie więcej niż 9 uczestników z jednego rejonu.

Termin i miejsce
1. Termin zgłaszania się do eliminacji rejonowych w MDK w Gorlicach: Nagrania prosimy przesyłać na adres mailowy mdk@gorlice.net.pl do 9 grudnia. 2020r. Informacja o laureatach zostanie podana na stronie mdk.gorlice.net.pl oraz facebooku placówki 11 grudnia 2020r.
2. Nagrania nadesłane na przesłuchania finałowe zostaną ocenione w dniu 15 grudnia.

Ocena jury

1. Jurorzy konkursu w swojej ocenie kierują się następującymi kryteriami:
dobór i interpretacja utworu,
kultura słowa,
ogólny wyraz artystyczny (prosimy o nieużywanie strojów teatralnych i rekwizytów).

Nagrody i wyróżnienia
1. Komisja oceniająca przyzna I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w 3 kategoriach wiekowych.
2. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
3. Najlepsze występy finałowe zostaną zaprezentowane na antenie rozgłośni radiowych i mediach, które przyjęły patronat nad konkursem, a także na stronach internetowych Organizatorów.
4. Najmłodsi uczestnicy mogą liczyć na zaproszenie do programu TVP ZIARNO.

Uwagi końcowe
1. Pomocą w doborze repertuaru może być książka pt. „Promyki dobroci i radości – Antologia
poezji religijnej dla dzieci” dostępna w księgarniach i na stronie www.sklep.promyczek.pl.
2. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest Organizator Konkursu – Młozdieżowy Dom kultury w Gorlicach z siedziba 38-300 Gorlice, ul. Cicha 4, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, z siedzibą Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, oraz Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” z siedzibą Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, którzy zapewniają wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień wynikających z z unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi i współorganizatorom przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznaniu nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych.
2. Uczestnik przystępując do Konkursu, wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w Regulaminie oraz na opublikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi oraz wizerunku: w programach telewizyjnych (relacjach z Konkursu), artykułach prasowych, na stronach internetowych www.mdk.gorlice.net.pl, www.palacmlodziezy.pl, www.promyczek.pl oraz na profilach Facebook MDK w Gorlicach, Pałacu Młodzieży i Wydawnictwa „Promyczek” poprzez podpisanie zgody znajdującej się na Karcie Zgłoszenia. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych fundatorowi w celu umożliwienia zwycięzcy odbioru nagród.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora – MDK w Gorlicach, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu i Wydawnictwo „Promyczek” oraz partnerów konkursu, danych osobowych podanych przeze mnie w związku z przystąpieniem do Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej  „Pierścień Świętej Kingi” celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka, miejscowości, z której pochodzę, i wizerunku na stronach internetowych: www.mdk.gorlice.net.pl, www.promyczek.pl i www.palacmlodziezy.pl, na profilach społecznościowych Facebook oraz na przekazanie moich danych osobowych fundatorowi nagród. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy dobrowolności podania danych osobowych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych, możliwości ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania oraz na przekazanie moich danych osobowych fundatorowi nagród.

KARTA ZGŁOSZENIA
ELIMINACJE SĄDECKIE DO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POLSKIEJ
POEZJI RELIGIJNEJ „PIERŚCIEŃ ŚW. KINGI” – ON-LINE

1. Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………
2. Klasa i nazwa szkoły ………………………………….………………………………………..
3. Tytuł utworu ………………………………………………………………………….………………..………….……
4. Autor utworu ………………………………………………………….………………..…………
5.Numer telefonu, adres e-mail osoby, która przygotowała
dziecko………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………. ……………………………….…………….
Miejscowość i data Podpis rodziców/opiekunów

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunek uczestnika eliminacji sądeckich do Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach ul. Cicha4, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, ul. Rynek 14, jako administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko ……………………………………)
takich jak imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, adres e-mail w celu udziału w Konkursie.

……………………………………… ……………………………….…………….
Miejscowość i data Podpis rodziców/opiekunów

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.