Działalność

Pracownia Plastyczna

Danuta Słyś -Tohl

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Studia w Instytucie Wychowania Plastycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Działalność artystyczna i wystawiennicza od 1976 roku. Uczestniczy w plenerach i dorocznych przeglądach gorlickiego środowiska plastycznego.

Wystawy indywidualne:

Galeria Stowarzyszenia „Sztuka Podhalańska” w Zakopanem – 2000 r.

Galeria Mestske Kulturze Stredisko – Bardejov (Słowacja) – 2001 r.

Muzeum Regionalne w Bieczu – luty 2003 r.

Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy – czerwiec 2003 r.

Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach – 2006

Udział w wielu wystawach zbiorowych: min. w Miszkolcu i Papie (Węgry), Presovie i Bardejovie (Słowacja).

Od 1985 roku prowadzi zajęcia plastyczne w Młodzieżowym Domu Kultury (do 1998 roku – Ognisko Pracy Pozaszkolnej). Uczestnicy zajęć to dzieci i młodzież od 5 – 19 lat. W swej pracy realizuje główny cel zajęć plastycznych, którym jest wyzwalanie ekspresji twórczej poprzez wyrażanie za pomocą obrazu własnego stosunku do świata i siebie samego.

Jako nauczyciel – instruktor dostarcza swym wychowankom odpowiednich narzędzi i materiałów plastycznych, oraz inspiruje do szczerych i autentycznych wypowiedzi.

Malarstwo (plakatówka, akwarela, pastel sucha i olejna, olej, malarstwo na szkle, techniki mieszane, batik).

Grafika (linoryt, linoryt barwny, sucha igła),

Rzeźba (pełna i płaskorzeźba) to dostępne techniki do realizacji zadanych tematów.

Na przestrzeni lat pracy jej wychowankowie byli laureatami wielu nagród i wyróżnień w konkursach plastycznych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim.

Za osiągnięcia w pracy pedagogicznej wielokrotnie otrzymała nagrodę Dyrektora, nagrodę Starosty oraz Medal Edukacji Narodowej.

Grzegorz Karpiński

Ukończył studia w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie w roku 1979 r. Specjalizację malarską odbył w pracowni artysty – malarza Jana Popka.

Mieszka i tworzy w Gorlicach. Jest autorem kilku wystaw indywidualnych i wielu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.

Wystawy w których uczestniczy od 1984r. to efekt pracy artystycznej, ale pozostaje jeszcze, a może przede wszystkim praca pedagogiczna.

Aby nauczać trzeba samemu tworzyć, chociażby tylko amatorsko, bo trzeba wiedzieć – co i trzeba umieć – jak. Jak to uczniom powiedzieć, przekazać, żeby ich poruszyć, obudzić, zainteresować, pociągnąć i zachwycić”

Z naszych wspólnych spotkań w pracowni plastycznej korzystały nie tylko dzieci. Nauczyciel plastyk w zetknięciu ze szczerą i spontaniczną, często zaskakującą twórczością dzieci – sam się wzbogaca. Korzyści więc były obopólne.”

Pracuje od roku 1979 w Młodzieżowym Domu Kultury (dawniej Ognisko Pracy Pozaszkolnej) w Gorlicach prowadząc zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą. Wprowadza ich w tajniki sztuki, uczy technik malarskich i graficznych jak również prawidłowego odbioru i zrozumienia dzieł sztuki.

Jest autorem programu pracy z uczniem uzdolnionym, który stosuje już od kilkunastu lat, wprowadzając ciągle pewne zmiany i innowacje.

Osiągnął z wychowankami wiele sukcesów, przyczyniając się do zdobycia przez nich bardzo licznych nagród, medali i wyróżnień w konkursach twórczości dziecięcej zarówno w kraju jak i za granicą.

Był organizatorem wielu wystaw wychowanków, zarówno grupowych jak i indywidualnych, podsumowujących i dopingujących dzieci do dalszej pracy twórczej.

Od roku 1998 jest koordynatorem kolejnych edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży pt. „Piękno Beskidów i Bieszczadów”, organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach.

Z moich wieloletnich kontaktów z młodzieżą wynika, że przedmiot plastyka, a w szczególności zajęcia pozaszkolne dostarczają wielu możliwości wyrażania swoich uczuć, przeżyć i sądów o otaczającej rzeczywistości.

Poprzez propagowanie kultury plastycznej istnieje szansa uświadomienia młodym ludziom, jak ważną rolę może odegrać sztuka w ich życiu.

Zależy nam przecież na wychowaniu człowieka rozumnego, a jednocześnie czującego potrzebę przeżywania piękna, który niejednokrotnie może sam uczestniczyć w procesie twórczym na miarę swoich możliwości, doznając przy tym wielu satysfakcji.

Przeżycia estetyczne związane z własną twórczością mają niebagatelny wpływ na inne działania jednostki, kształtują bowiem przeżycia intelektualne i moralne. Sztuka wyzwala wrażliwość, wzbogaca wyobraźnię, skłania do różnego rodzaju poszukiwań, analiz elementów rzeczywistości, przez co pozwala kształtować nowoczesną postawę młodego człowieka – postawę otwartego umysłu.

Ważnym elementem tych poszukiwać powinien być stymulujący wpływ nauczyciela plastyki, poprzez jego partnerską i twórczą postawę.

Kształtowanie zainteresowań może służyć również jako skuteczna metoda w zwalczaniu trudności wychowawczych. Natomiast dojrzałe zainteresowania mogą stanowić jeden z warunków społecznej dojrzałości oraz być w przyszłości terenem samorealizacji.”

Charakterystyka Działalności w latach 1998 – 2008 Grup Plastycznych

Prowadzonych przez inst. Grzegorza Karpińskiego

Zajęcia odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach,

oraz w Szkole Podstawowej Nr 6 w Gorlicach.

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzone były w ramach programu pracy z uczniem uzdolnionym plastycznie, poprzez następujące cele:

– zainteresowanie plastyką – ukazanie ciekawości , niezwykłości edukacji plastycznej , której głównym celem jest rozwijanie pełnej , twórczej , otwartej i harmonijnej osobowości ucznia .

– przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu i kulturze . Połączenie postawy twórczo ekspresyjnej z postawą odbiorcy sztuki

– przygotowanie do wystaw , konkursów , prezentacji siebie na zewnątrz poprzez pracę twórczą

Wyżej wymienione cele osiągane były głównie poprzez:

ćwiczenia plastyczne z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu plastycznego:

– rysunek: węgiel, ołówek, pastel

  • malarstwo: malarstwo na papierze, malarstwo olejne na płótnie, malarstwo na szkle i folii, malarstwo witrażowe,

– grafika: monotypia, linoryt, cynkoryt,

– techniki mieszane (dekoracyjne)

które poprzez własną strukturę i złożoność pasjonują ucznia dając tym samym wytwory będące interpretacją a nie kopią rzeczywistości

Efekty:

Bardzo liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych na szczeblu:

– Międzynarodowym (39 nagród i 69 wyróżnień)

w Polsce (m.in. Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży – Toruń, Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Ludzie ludziom zgotowali ten los” – Tychy, Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” – Toruń, Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „To co piękne wokół nas” – Dąbrowa Górnicza)

i zagranicą m.in. Włochy, Białoruś, Ukraina (m.in. Międzynarodowe Biennale Sztuki Dziecięcej – Charków – Ukraina, Międzynarodowy Konkurs Sztuki Dziecięcej – Belluno – Włochy)

– Ogólnopolskim (64 nagrody i 52 wyróżnienia),

(m.in. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Warszawa Moja Stolica” – Warszawa, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Witaj Gwiazdko Złota” – Tychy, Ogólnopolski Konkurs Twórczości Dzieci i Młodzieży „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość” – Warszawa, Ogólnopolski Konkurs Twórczości Dzieci i Młodzieży „Morskie Opowieści” – Gdańsk)

– Wojewódzkim (140 nagród i 130 wyróżnień),

(m.in. Wojewódzka Wystawa Plastyczna „Ziemia Ojczysta” – Zakopane, Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Matka w Oczach Dziecka” – Nowy Targ, Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Boże Narodzenie – Tradycje i Współczesność, Wojewódzka Wystawa Plastyczna „Zakopiańska Szopka Betlejemska” – Zakopane)

– organizacja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży „Piękno Beskidów

i Bieszczadów” (od roku 1998) w celu promocji naszego miasta i regionu, jego walorów krajobrazowych i turystycznych oraz naszej placówki na zewnątrz (w roku 2003 i 2004 wystawa pokonkursowa była prezentowana w Warszawie)

– udział w Programie Wyrównywania Szans Edukacyjnych Młodzieży Powiatu Gorlickiego i realizacja tematu: „Zabytki Architektury Drewnianej i Murowanej Ziemi Gorlickiej” (2007r.)

– coroczne wystawy podsumowujące pracę w danym roku szkolnym w MDk oraz SP6 w Gorlicach

– samodzielne wystawy grupowe młodzieży m.in. :

Wystawa Malarstwa i Grafiki w Galerii Sztuki „ Dwór Karwacjanów ”/ 2001r./

– wystawy indywidualne młodzieży szczególnie uzdolnionej :

( Dariusz Szymański – 1998r., Ewelina Ledzinska – 1999r., Natalia Karasińska – 2000r.)

– liczne artykuły w prasie lokalnej odnośnie sukcesów wychowanków oraz publikacja „Cerkiwie Beskidu Niskiego w grafice dzieci i młodzieży” (2002r.)

– dalsza edukacja wychowanków MDK w średnich szkołach sztuk plastycznych, oraz wyższych uczelniach o profilu artystycznym.

Wojciech Haberek
Ukończył Edukację Artystyczną na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Od 2002 roku prowadzi działalność studyjną oraz projektową. Od 2007 roku
pracuje w MDK-u jako instruktor plastyki i prowadzi Koło Plastyczne w Bieczu.

W ramach upowszechniania kultury i sztuki oraz ułatwiania młodzieży dostępu do możliwości rozwijania własnych uzdolnień i zainteresowań uruchomiona została

1 września 2007 roku działalność koła plastycznego w Bieczu.

Funkcjonowanie koła obejmuje istnienie trzech grup ogólno plastycznych skupiających dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów.

I Grupa : kl. 1-3 S.P. ( uczestników )

II Grupa : kl. 4-6 S.P. oraz gimnazjum ( uczestników )

III Grupa : kl. 1-3 S.P. ( uczestników )

Działalność programowa poszczególnych grup ma na celu nie tylko rozpoznawanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i predyspozycji uczestników, ale także zapoznanie z dostępnymi technikami z zakresu sztuk wizualnych takimi jak tradycyjne malarstwo

olejne, druk wypukły czy nowoczesna grafika komputerowa.

Zagadnienia tematyczne realizowane podczas zajęć formułowane są często w odniesieniu do międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursów plastycznych co łączy doskonale możliwość prezentacji obiektów z możliwością ich konfrontacji.

W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Witaj Gwiazdko Złota” Magdalena Durlak z II klasy Szkoły Podstawowej otrzymała wyróżnienie.

W Powiatowym Konkursie Plastycznym „Szkoła Moich Marzeń” Natalia Witkowska i Klaudia Duda z III kl. S.P. oraz Gabriela Śliwa z VI kl. SP otrzymały wyróżnienia.

Wykonywane w czasie zajęć prace malarskie, graficzne i projektowe eksponowane są często na specjalnie przygotowywanych wystawach ukazujących spektrum działalności

grup, ich specyfikę, podejmowane zagadnienia formalne i różnorodność powstającej ikonografii.

Dotychczas zorganizowane zostały dwie wystawy prac uczestników zajęć:

  1. Wystawa prac dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej – od 15.10.07 do 15.02.08
  2. Wystawa prac uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – od 01.11.07 do 01.03.08

Oprócz programowego funkcjonowania grup ogólno plastycznych wyodrębniono specjalny, indywidualny tok pracy dla osób wyrażających wolę kontynuowania nauki w

szkołach średnich oraz uczelniach wyższych o profilu artystycznym.

W czasie ferii zimowych 04.02.08-15.02.08 prowadzone były zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Otwarta formuła inspirowanych sztuką zabaw i realizacji adresowana była do szerszego niż stali uczestnicy zajęć grona.

Istnienie Koła Plastycznego, jego edukacyjne cele oraz dydaktyczno-wychowawcze aspekty są przedmiotem stałej konsultacji z Dyrekcją i pracownikami Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach , a także z Dyrekcją Zespołu Szkół Nr 1 w Bieczu, na terenie

którego odbywają się zajęcia.

Długoletni nauczyciel plastyki w szkołach podstawowych i gimnazjach. Od 1 września 2006r. pracuje jako instruktor wychowania plastycznego w Młodzieżowym Domu Kultury. Zajęcia odbywają się na terenie Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej i skupiają tamtejszą młodzież w trzech grupach wiekowych.

Na zajęciach przywiązuję dużą wagę do stworzenia atmosfery swobody twórczej, staram się aranżować sytuacje, w której każdy z uczestników, niezależnie od tzw. ”zdolności plastycznych”, mógłby znaleźć własną formę wypowiedzi plastycznej”.

W młodszych grupach wiekowych z powodzeniem stosowałam techniki mieszane, rysunek pastelami, malarstwo na szkle, tekturze i na drewnie.

W starszej grupie wprowadzałam technikę linorytu.

Pod moim kierunkiem młodzież aranżowała scenografię do spektakli słowno – muzycznych, jakie odbywały się w szkole.

Dużą satysfakcję uczestnikom zajęć sprawiało:

– udział w konkursach plastycznych i zdobywanie wyróżnień ucz. L.Jurkowska – l.8

ucz.E.Labut – l.10 – kwalifikacje do XV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ”Witaj, gwiazdko złota”

– projektowanie i samodzielne wykonywanie strojów dla młodych aktorów biorących udział w przedstawieniach: „Czerwony Kapturek”, „W krainie książki”, „Cudowne Boże Narodzenie”,

– projektowanie i wykonywanie dekoracji korytarzy szkolnych (malowanie farbami na szybach barwnych kompozycji związanych tematycznie ze Świętami Bożego Narodzenia)

– przygotowywanie i prezentowanie prac plastycznych uczestników zajęć w Szkolnej Galerii.

Bartłomiej Belniak

Absolwent Pomaturalnej Szkoły Reklamy w Katowicach oraz Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie w pracowni grafiki warsztatowej prof. Ryszarda Osadczego. Poza działalnością pedagogiczną, zajmuje się projektowaniem graficznym, rysunkiem, ilustracją, plakatem i pokrewnymi sztukami wizualnymi. W Młodzieżowym Domu Kultury prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci oraz grafikę komputerową dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia plastyczne, organizowane na cotygodniowych spotkaniach mają na celu kształcenie i doskonalenie technik rysunkowych, malarskich i pokrewnych dziedzin wyrazu plastycznego na poziomie podstawowym tzn. wśród dzieci najmłodszych klas szkoły podstawowej.

Grafika komputerowa, to nowy rodzaj zajęć, wprowadzający komputer z programami graficznymi jako narzędzie i pomoc w środkach artystycznego wyrazu. Tworząc ten typ twórczych spotkań, wychodzimy naprzeciw rosnącej – w szczególności wśród dzieci i młodzieży – popularności komputerowych programów graficznych i tego typu aktywności plastycznej.

Marta Pilch-Bartuś

Ukończyła Studia na Akademii Pedagogicznej na Wydziale Wychowania Plastycznego w Krakowie. Uprawia malarstwo sztalugowe. Autorka wystaw krajowych (m.in. Gorlice, Rzeszów, Krosno, Wieliczka, Biecz) i zagranicznych, w Wielkiej Brytanii (Milton Keynes, Hailsham, Brighton). Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Libuszy. Prowadzi również zajęcia plastyczne w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach.

Swoje obrazy udostępnia w internecie www.mpbart.pl

Pracownia plastyczna

Treścią zajęć są zabawy integracyjne, posługiwanie się plamą i barwą, tworzenie różnych kompozycji płaskich i przestrzennych, eksperymentowanie z różnymi materiałami i technikami. Zajęcia wzbogacają o nowe doświadczenia i zbliżają do sztuki. Przyjmując, że najbliższe środowisko społeczne są terenem autentycznych doświadczeń dzieci organizowane są także zajęcia w Muzeum Regionalnym w Bieczu i Biurze Wystaw Artystycznych w Gorlicach.

Pracownia Muzyczna

Bogusław Diduch

Absolwent studiów nauczycielskich, teatrologicznych i filmoznawczych wydziału polonistyki UJ, instruktor muzyczny, autor tekstów i kompozytor, członek Związku Autorów ZAKR i ZAiKS. W latach 1989 – 1990 i 1991 – 1999 dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej i Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach.

Poetycko – Muzyczna Bitwa pod Gorlicami”

W 1995 r. miasto Gorlice hucznie obchodziło 80-tą rocznicę słynnego wydarzenia historycznego zwanego Bitwą pod Gorlicami.

Ówczesne władze miasta zwróciły się z apelem do placówek kultury, szkół i instytucji

o włączenie się w obchody.

Wspólnie z grupą młodzieży – Sobiesław Pawlikowski, Tomasz Kubala, Tomasz Budzioch, Anna Piecuch, Grzegorz Bochniak i.in. postanowiliśmy, korzystając z rocznicowej okazji, wypromować konkurs piosenki literackiej, nadając mu nośną nazwę „Poetycko – Muzyczna Bitwa pod Gorlicami”. Pomysł został z entuzjazmem zaaprobowany i dofinansowany przez decydentów.

Dzięki dobrym kontaktom w środowisku wykonawców „piosenek z tekstem”, gwiazdą pierwszego konkursu była „Wolna Grupa Bukowina”, a wydarzenie promowane było w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Audycję poświęcił mu w swoim „kultowym” programie

„Gitarą i piórem” Janusz Deblessem, który wraz z ekipą programu III PR odwiedził i nagrał imprezę. Od tego czasu „… Bitwa …” regularnie gości u red. Deblessema.

Wsparcia medialnego, a przede wszystkim eksperckiego udziela nam od pierwszego konkursu pan redaktor Jan Poprowa, niekwestionowany guru i propagator piosenki poetyckiej w Polsce.

To właśnie dzięki niemu impreza nabrała artystycznego i środowiskowego znaczenia, ponieważ redaktor Poprawa wpisał ją na listę konkursów eliminacyjnych Przeglądu Piosenki Studenckiej.

W latach 1995 – 2007 na estradzie „Poetycko muzycznej Bitwy pod Gorlicami” gościliśmy niemal wszystkich znaczących wykonawców gatunku, że wymienię tylko: „Wolna Grupa Bukowina”, „Stare Dobre Małżeństwo”, „Raz, dwa, trzy …”, „Czerwony Tulipan”, Elżbieta Adamiak, Robert Kasprzycki, Mirosław Czyżykiewicz, Leszek Wójtowicz, Antonina Krzysztoń, Ewelina Marciniak, Barbara Stępniak-Wilk, Martyna Jakubowicz i.in.

Triumfatorami Złotego, Srebrnego i Brązowego Gryfa byli m.in. Anna Piecuch, Iwona Śliwa, Barbara Stępniak, Piotr Rogucki, Ewelina Marciniak, … .

Po latach pracy dyrektorów Bogusława Diducha, Ewy Plucińskiej i Tomasza Kubali „Poetycko – Muzyczna Bitwa pod Gorlicami” nabrała znaczenia w środowisku śpiewających autorów, wypromowała znanych dziś powszechnie artystów, wykonawców, tekściarzy

i kompozytorów i znalazła trwałe miejsce na mapie ambitnych imprez muzycznych Kraju.

Studio Wokalne

W 1992 roku uchwałą Rady Pedagogicznej Ogniska Pracy Pozaszkolnej powołaliśmy

do życia nową wówczas formę organizacji zajęć muzycznych Studio Wokalne. Powodem decyzji Rady był coraz liczniejszy udział wychowanków w imprezach i konkursach wokalnych,

ze szczególnym uwzględnieniem ambitnych propozycji o charakterze literackim i poetyckim.

Od początku istnienia Studio Wokalne było nie tylko formą zajęć artystyczno – edukacyjnych, ale także pewnym forum towarzyskim dla „wtajemniczonych” w arkana ambitnej piosenki

i muzyki.

To właśnie w gronie młodych „wokalistów” powstawały inicjatywy imprez i projektów.

Ze Studia wykiełkowały takie zdarzenia, które nabrały cyklicznego charakteru jak „ Poetycko – Muzyczna Bitwa pod Gorlicami”, „Zaduszki Poetycko – Muzyczne”, „Muzyczne Walentynki”, programy monograficzne- poświęcone twórczości tekściarzy, kompozytorów, wykonawców, gatunkom muzyki, wreszcie nawet muzyce poszczególnych narodów.

W zajęciach Studia uczestniczyło od czasu jego powstania kilkuset młodych adeptów sztuki wokalnej. Jedni pojawiali się incydentalnie, przygotowywali repertuar w pośpiechu i biegli do nauki i innych zajęć, inni przez lata, systematycznie doskonalili swoje talenty, współpracowali w organizacji imprez, pomagali młodym koleżankom i kolegom, zdobywali laury w konkursach

i festiwalach.

Nie sposób przypomnieć tu wszystkich „wokalistów”, ale o wielu warto pamiętać. Anna Piecuch i Agnieszka Wrona po dwa razy kwalifikowały się do Krajowego Finału Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii poezji śpiewanej, w finale wojewódzkim OKR byli m.in. Kamila Plucińska, Małgorzata Ulrich, Klaudia Kozień, Agnieszka Prokop, Iwona Śliwa, Magda Tokarz, Alicja Grzesiak, Ewa Łuczejko, … .

Studio „grało i śpiewało” w koncertach monograficznych utwory Grechuty, Krajewskiego, Kofty, Osieckiej, Presleya, piosenki inspirowane folklorem, piosenki francuskie i rosyjskie.

Nie byłoby sukcesów konkursowych i imprezowych Studia, gdyby nie zaprzyjaźniona początkowo, a później stanowiąca jego integralną część grupa muzyków: Tomasz Kubala, Sobiesław Pawlikowski, Grzegorz Bochniak, Mirosław Bogoń, Grzegorz Jarek, Agnieszka Prokop, Justyna Nowak, Barbara Nowicka, Tomasz Budzioch, Barbara Kotecka, Renata Mikruta, i.in.

Z roku na rok liczba uczestników zajęć rośnie, a Studio jest coraz bardziej popularne wśród gorlickich miłośników poezji i muzyki.

Tomasz Kubala

Ukończył studia magisterskie z pedagogiki opiek.-wych. Z fakultetem wychowanie muzyczne, Kurs Kwalifikacyjny Sztuka Instruktor muzyki w MDK. Gitarzysta, kompozytor, członek zespołu Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki. Obecnie dyrektor MDK.

Koło gitarowe

W Młodzieżowym Domu Kultury od początku jego istnienia działają koła nauki gry na gitarze. Prekursorem tej formy działalności był Bogusław Diduch – gorlicki bard, założyciel legendarnego zespołu „Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki”. Obecnie działalność tą kontynuuje obecny dyrektor MDK Tomasz Kubala.

Głównym celem działalności tych kół jest nauczanie gry na gitarze. Nauka opiera się na programach autorskich instruktorów prowadzących. Nauczamy gry akompaniatorskiej, czyli opartej na akordach. Celem naszym jest nauka grania piosenek (głównie polskich).

Staramy się wybierać ambitny repertuar z nurtu tzw. piosenki literackiej. Jednak nie stronimy od przebojów, które wszyscy znają tj. Autobiografia, Whisky czy współczesne: Jak anioła głos, Sprzedawcy marzeń.

Nauka trwa 3 lata, podzielona jest na 3 części i odbywa się w 3 grupach: początkowa, średnio zaawansowana i zaawansowana. Wychowankowie po każdym roku otrzymują dyplom za uczestnictwo w zajęciach.

Uczestnicy zajęć występują na corocznym Koncercie Kolęd i na prezentacji na zakończenie roku szkolnego. Bardzo wielu naszych wychowanków bierze udział jako akompaniatorzy w uroczystościach szkolnych w swoich macierzystych szkołach. Ogromna ilość dzieci i młodzieży uczestnicząca w zajęciach świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu naszą ofertą.

Zespoły muzyczne

Jednym z elementów działalności MDK jest prowadzenie zespołów muzycznych. Nauka w tych formach działalności opiera się na zgraniu zespołu, grze akompaniatorskiej i solowej.

Zespoły tworzą swój własny program oparty na kilkunastu utworach obcych wykonawców. Nie stronimy również od własnej twórczości.

Przez ostatnie 10 lat w MDK grały zespoły o bardzo zróżnicowanych brzmieniach, od zespołów heavy metalowych przez zespoły bluesowe, rockowe, ska, aż po piosenkę literacką.

Zespoły te jak choćby „Beskid Band”, „Initium”, „Hżonszcz”, „Zaraz” zdobywały wielokrotnie nagrody na wielu festiwalach na terenie naszego województwa. Ponadto reprezentowały naszą placówkę dziesiątki razy podczas różnych uroczystości wojewódzkich, powiatowych, miejskich.

Działalność tych zespołów udokumentowana jest kilkoma płytami nagranymi w naszym studiu MDK-owskim.

Zaduszki muzyczne

Koncert zatytułowany „Zaduszki muzyczne” odbywa się w MDK a przedtem w OPP corocznie od kilkunastu lat. Jego prekursorem był Bogusław Diduch. Na repertuar koncertu składają się piosenki w różnoraki sposób mówiące o przemijaniu.

W koncertach tych oddajemy hołd zmarłym artystom. Wielokrotnie graliśmy utwory A. Osieckiej, K. Klenczona, J. Kofty, G. Ciechowskiego.

Ze względu na bardzo ciekawą oprawę, koncerty te cieszą się olbrzymim zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Specyficzny klimat tych Koncertów pozostaje na długo w pamięci osób, które je widziały.

Walentynki muzyczne

Podobną tradycję mają nasze „Walentynki muzyczne”. Po raz pierwszy w Gorlicach odbyły się z inicjatywy Agaty Kaczmarczyk w sali Gorlickiego LO im. M. Kromera. Szybko idea ta uzyskała akceptację ówczesnego dyrektora OPP Bogusława Diducha i nasza placówka stała się organizatorem tego bardzo popularnego wśród młodzieży Koncertu. Z biegiem lat mieliśmy inscenizacje w parku, w barze, fragmenty prozy, poezję, wreszcie gorące pokazy taneczne.

„Walentynki muzyczne” to jedno z najcenniejszych wydarzeń artystycznych w naszym mieście przyciągające co roku bardzo liczną rzeszę widzów.

Koncert kolęd

Okres kolędowy przypada akurat kiedy kończy się I półrocze roku szkolnego.

Zatem jest to niebywała okazja do zaprezentowania swoich umiejętności przez uczestników kół muzycznych.

10 lat temu inicjatorem tych koncertów był obecny dyrektor MDK Tomasz Kubala. Początkowo koncerty te odbywały się w małej sali widowiskowej MDK, gdzie słuchaczami byli głównie rodzice dzieci występujących. Kolejne koncerty przyciągały coraz liczniejszą rzeszę słuchaczy a ich formuła rozrastała się. Do obecnego roku wystąpiło w nich już kilka renomowanych zespołów m.in. „Serencza”, „Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki” zespół jazzowy Mirosława Bogonia oraz chór Belfersingers.

Mirosław Bogoń
Zajęcia muzyczne terenowe grup mniejszości narodowych – zespoły instrumentalne i chór „Ruczaj”

Pięć lat temu (2002/2003) pojawiła się inicjatywa współpracy Stowarzyszenia Łemków z Młodzieżowym Domem Kultury w Gorlicach. Owocem tej współpracy miło być propagowanie kultury łemkowskiej wśród dzieci i młodzieży . Zatrudniono więc instruktorów, dzięki którym młodzież rozpoczęła naukę śpiewu, gry na instrumentach, recytacji. Tak jest do dzisiaj. Powstały zespoły muzyczne: „Ruczaj” i zespoły instrumentalne: gitarowo – keyboardowe.

Zespół „Ruczaj” to łemkowski chór młodzieżowy składający się z uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sękowej i Zespołu Szkół w Siarach – ogółem 20 członków z 10 miejscowości. Ma na swym koncie występy w całej Polsce, udział w programach telewizyjnych (m.in. z Brianem Scottem, Wandą Chotomską), konkursach ogólnopolskich. Dzięki patronatowi Młodzieżowego Domu Kultury zespół zwiedził wspaniałe rejony Polski i uczestniczył w wielu prestiżowych imprezach. Udział w tego typu zajęciach sprzyja wyławianiu młodych talentów, którzy zdobywając doświadczenie sceniczne próbują również samodzielnie sił w innych formacjach muzycznych: zespoły rockowe i folkowe, soliści w studiach wokalnych czy zespołach szkolnych.

Zespoły instrumentalne gitarowo – keyboardowe tworzą uczniowie wyżej wymienionych szkół w wieku 9 – 14 lat. Uczestnicy tych zajęć bardzo często prezentują swoje umiejętności podczas imprez szkolnych , czy środowiskowych wzbogacając ich oprawę muzyczną i estetyczną. Młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach, na których oprócz nauki gry ma możliwość wspólnego muzykowania i konfrontacji z nauczycielem. Instrumentaliści zdobytą wiedzę próbują ponadto wykorzystać w różnych zespołach: rockowych, scholach. Dzięki umożliwieniu nauki gry młodzież chętniej angażuje się w życie kulturalne naszego regionu

Agata Masztafiak

Absolwentka Państwowego Liceum Muzycznego im. F. Chopina w Krakowie 1993-1997r. a następnie Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, na kieruneku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 1997-2002r. oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym – Studiów Podyplomowych w zakresie wiedzy o kulturze 2007r.
W Młodzieżowym Domu Kultury prowadzi zajęcia muzyczne ukierunkowane na
rozwój zainteresowań i uzdolnień młodych wokalistów i instrumentalistów. Od
11 lat prowadzi zajęcia gry na instrumentach klawiszowych (keyboard, fortepian) oraz naukę gry na flecie poprzecznym, prowadzę również zespoły wokalne i wokalno- instrumentalne.

Zajęcia muzyczne przebiegają według planu pracy uwzględniającego możliwości,
uzdolnienia i wiek uczestników, oraz potrzeby środowiska lokalnego.

Główne cele zajęć to:

-rozwijanie uzdolnień i wrażliwości na muzykę,

-kształtowanie zainteresowań i upodobań muzycznych,

-wzbogacenie wiedzy z zakresu kultury muzycznej,

-kształcenie i rozwijanie umiejętności muzycznych takich jak : śpiew, gra na instrumentach, działania twórcze,

-rozbudzanie zamiłowania do muzykowania indywidualnego i zespołowego,

-poznawanie muzyki i tradycji muzycznych własnego regionu, dorobku polskiej kultury muzycznej

Andrzej Małecki

Chór MDK w Gorlicach działa w Zespole Szkół Nr 1 w Bobowej wykorzystując bazę lokalową oraz uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w/w Zespołu. Podstawowym celem założenia i prowadzenia chóru było umożliwienie dzieciom rozwoju uzdolnień muzycznych a także kulturalnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu po zajęciach szkolnych. Ćwiczony i wykonywany repertuar wokalny to utwory 2-3 głosowe (pieśni artystyczne, ludowe, okolicznościowe, biesiadne itp.).

W czasie kilkuletniego okresu działalności chór występował wielokrotnie dając koncerty zarówno na terenie szkoły podczas uroczystości szkolnych, festynach, przeglądach kolęd, jak i poza nią np. podczas uroczystych sesji gminnych, uroczystości religijnych, przeglądów chórów, przeglądach i konkursach zespołów wokalnych zdobywając nagrody, wyróżnienia i dyplomy. Jedną z nagród było zajęcie trzeciego miejsca w Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów a capella.

Pracownia Taneczna

Renata Gawlak -Spyra

Absolwentka Państwowego Studium Kulturalno – Oświatowego i Bibliotekarskiego w Krośnie – specjalność taniec. Absolwentka Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Warszawie. Na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie ukończyła studia podyplomowe na kierunku „ Artystyczna Kreacja Tańca i Ruchu I i II stopnia ”

Pomysłodawca i organizator imprezy powiatowej – Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych – „ Radość Dzieciom ” .Od 1989 roku nauczyciel – instruktor tańca MDK.

W roku szkolnym 2004 – 2005 założyła własną stronę internetową pod adresem :

http://free.art.pl/taniec. Publikuje tam referaty, informacje na temat zajęć tanecznych, historii i pochodzenia tańców, materiały do wykorzystania w pracy instruktora tańca.

W ramach podwyższenia umiejętności, zdolności i wrażliwości artystycznej wychowanków przygotowuje ich do udziału w przeglądach i festiwalach oraz innych imprezach kulturalno – oświatowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim i w związku z tym osiągnęła niejednokrotnie sukces.

Monika Wacek

Ukończyła studia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, na kierunku pedagogika w zakresie animacji społeczno-kulturalnej – choreografia tańca. Obecnie kontynuuje rozwój swojej pasji konsekwentnie uczęszczając na szkolenia i warsztaty u zagranicznych i polskich trenerów (choreografia programu: YOU CAN DANCE – PO PROSTU TAŃCZ) m.in. Anthony Kaye (Anglia), Kelechi Onyelle (Niemcy), Gabriel Francisco (USA), Moncell Duran (USA), JAY (Niemcy), Piotr Jagielski, Kimberley Taylor (Anglia), Lee Daniels (USA), Justyna Lichacy, Tonny Touch (USA), Filip Czeszyk i inni. Posiada certyfikaty Dance Selections Academy, Egurrola Dance Studio i wiele innych. Style jakie preferuje to hip-hop (NEW STYLE) we wszystkich jego odmianach.

HIP-HOP

To połączenie soulu, rapu, r’n’b – czyli najmodniejszej obecnie muzyki, z pełnym ekspresji tańcem. Charakterystyczną cechą hip-hopu jest mocna praca nóg na ugiętych kolanach w połączeniu ze zwartą, plastyczną górną partią ciała. Ponieważ tempo w tym gatunku nie jest za szybkie, pozwala ono „PULSOWAĆ” i wyczuwać ciała najdrobniejsze zmiany w danym utworze. Efektem tego są różnorodne i widowiskowe kroki. Ten styl można zobaczyć na teledyskach takich gwiazd jak: Janet Jackson, Jenifer Lopez, Missy Elliot, 50 cent, Nelly i inne.

LOCKING NEW STYLE

Technika ta opiera się między innymi na szybkich i zdecydowanych ruchach górnej części ciała przy zachowaniu luzu w jego dolnych partiach. Ten rodzaj tańca wykorzystuje sporo przestrzeni i jest ściśle związany z muzyką fank. Śmiało można powiedzieć że locking jest stylem pokazowym w którym ważną rolę odgrywa interakcja tancerza z widownią. Istotną cechą tego tańca jest gra aktorska i mimika.

FUNKY JAZZ

Funky jazz to dynamicznie rozwijający się w tańcu trend, umożliwia ogromną ekspresję, swoje podstawy opiera na technikach baletu klasycznego. Styl ten pozwala na wyrażenie emocji poprzez wykorzystanie naturalnych ruchów i możliwości ludzkiego ciała. Ćwiczenia maja na celu pracę nad techniką (koordynacja, obroty, skoki).

Swoim podopiecznym chcę przekazać że taniec to nie tylko świetna zabawa, ale również ciężka, za to niezwykle satysfakcjonująca praca. Dlatego powiedzenie „Taniec rzeźbi nie tylko ciało, ale i duszę” jest niezwykle trafne.

Esencją mojej pracy jest przygotowanie młodych ludzi do występów publicznych, udziału w konkursach, przeglądach, festiwalach. Szczególne osiągnięcia mają zespoły: „BROKER”, „STOP AND GO”.

ZESPÓŁ BROKER

  • w 2002 r. Laureat Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych Skawina – Kraków 2002,
  • w 2002 r., 2003, 2004, 2005 – I Miejsce na Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Artystycznych im. J.J. Czecha w Starym Sączu,
  • w 2007 r. Nagroda Grand Prix na Festiwalach Zespołów Artystycznych w Starym Sączu,
  • w 2007 r. II miejsce na podkarpackim Mikołajkowym przeglądzie zespołów tanecznych w Jaśle.

Barbara Brach

Od grudnia 1995 roku prowadzi zespół folklorystyczny „Lipowy kwiat”. Ukończyła 3-letni SN z muzyki w Krośnie, 2-letni SN fil. ros. w Przemyślu i WSP fil. ros. w Rzeszowie. Obecni jest na emeryturze.

Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie. Jej wiersze znajdują się w 5 tomikach autorskich i 62 współautorskich. Od 23 lat prowadzi zespół „Lipiniacy”.

Zespół „Lipowy Kwiat” działa od grudnia 1995r przy Gminnym Centrum Kultury Biblioteka Publiczna w Lipinkach, które zabezpiecza zakup strojów, przejazdy na gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie konkursy i przeglądy, a także rzeczowe nagrody z okazji „gwiazdki” i jubileuszy.

Od 2001r. dodatkowo nad Zespołem Ludowym „Lipowy Kwiat” przejął patronat MDK w Gorlicach. Ta współpraca daje szersze możliwości działania i rozwijania się tego zespołu.

Występuje duża rotacja uczestników. W okresie od 1995-2008r. przez zespół przewinęło się około 150 uczestników.

Członkowie zespołu zdobywają wiadomości i umiejętności muzyczne przez ćwiczenia rytmiczne, melodyczne, emisyjne. Poznają piękne pieśni ludowe, kolędy, pastorałki w języku literacki i gwarą , ciekawe widowiska ludowe takie jak: „Z szopką”, „Z gwiazdą”, „Szczodroki”, „Pierwsze wypędzanie bydła”, „Majówka przy kapliczce”, „Sobótki”.

Rodzice członków zespołu od lat okazują dużą życzliwość i pomoc, towarzyszą swoim dzieciom w czasie wszystkich wyjazdów. Przyjacielem dzieci jest pan Wójt mgr inż. Czesław Rakoczy, a także inż. Stanisław Brzegowski.

Wszystkie występy zespołu odnotowane są w dwóch księgach Kroniki, którą prowadzi opiekunka mgr Barbara Brach.

Udział w Konkursach i Przeglądach dostarcza uczestnikom wielu przeżyć, oswaja ze sceną, mobilizuje do aktywności aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Pozostają miłe wspomnienia, o czym mówią pierwsi i kolejni członkowie Zespołu „LIPOWY KWIAT”.

Dyskusyjny Klub Filozoficzno-Liteacki

Paweł Nowicki

Absolwent filozofii UJ, w latach 1989-1999 pracownik naukowy Akademii Pedagogicznej w Krakowie .Opublikował min. : Człowiek Gombrowicza a filozofia (w:) „Principia” Tom VI. 1992,

Ponadto tomy poezji: Magia codzienna, Kraków 1998, Za oknem. Kraków 2004.

Od 2001 jako nauczyciel-instruktor MDK w Gorlicach prowadzi

Dyskusyjny Filozoficzno-Literacki.

Zajęcia prowadzone w ramach klubu mają formę konwersatorium i obejmują zakres materiału z filozofii przeznaczonego dla uczniów szkół średnich. Jako jeden z podręczników służy książka Kazimierza Ajdukiewicza: Zagadnienia i kierunki filozofii.

Potrzeba nauczania filozofii na etapie szkoły średniej da się uzasadnić w następujących punktach:

1) Filozofowie i pedagogowie amerykańscy – (M. Lippman, R. Fischer), działający z początkiem lat dziewięćdziesiątych XX wieku ustalili, że nauka filozofii na wczesnym etapie edukacji sprzyja ogólnemu rozwojowi intelektualnemu młodego człowieka. Dość abstrakcyjne zagadnienia filozoficzne, obok ich oczywistej humanistycznej doniosłości, są dla kultury intelektualnej młodego umysłu tym samym, czym sport dla kultury fizycznej.

Stwierdzono, że młodzież ucząca się filozofii lepiej radzi sobie z nauką pozostałych przedmiotów szkolnych, niż młodzież, która filozofii się nie uczy. Tę prawidłowość udowodniono na podstawie dobrze opracowanych testów.

2) Edukacja filozoficzna jest drogą do wszechstronnego pogłębienia kultury humanistycznej.

Przesłanie literatury, innych dziedzin sztuki, refleksja nad historią, polityką, także codzienna zaduma nad światem i sensem ludzkiego życia znajdują swe spełnienie i ugruntowanie właśnie w filozofii.

3) Znajomość filozofii umacnia człowieka w jego intelektualnej niezależności i chroni go przed rozmaitymi przejawami manipulacji informacją w życiu społecznym.

– Chroni przed indoktrynacją i propagandą polityczną.

W czasach PRL ograniczano dostęp do nauki filozofii po to, by odebrać młodej inteligencji możliwość efektywnej polemiki z marksizmem, przedstawianym przez ówczesne władze jako jedynie słuszna doktryna.

– Manipulacja informacją występuje w dzisiejszych czasach także

w sferze reklamy. Przygotowanie filozoficzne daje umiejętność rozszyfrowywania wypowiedzi opartych na paralogizmach lub perfidnej retoryce.

– Znajomość podstaw filozofii w dużym stopniu zabezpiecza młodzież przed oddziaływaniem niebezpiecznych sekt.

Wykształcenie filozoficzne daje możliwość krytycznego myślenia, umiejętność racjonalnej dyskusji oraz przywiązanie do wielowiekowej tradycji myśli europejskiej.

Pozwala oprzeć się przewrotnemu podmienianiu znaczeń słów typu: szczęście, wolność, natura, Bóg, sprawiedliwość itp. Człowiek z elementarnym wykształceniem filozoficznym z góry rozpoznaje płycizny i bałamuctwa tego typu indoktrynacji dzięki temu, że z lekcji filozofii zna pierwotne i źródłowe znaczenie wspomnianych pojęć.

4) Edukacja filozoficzna z elementami logiki uczy zasad poprawnego myślenia.

Zarówno w przedmiotach ścisłych jak również w humanistycznych zdolność poprawnego myślenia jest wartością niezbywalną. Nie jest prawdą, że umysł humanisty może być mniej precyzyjny niż umysł matematyka – to przesąd.

Ponadto nauka filozofii w młodym wieku – w okresie krystalizowania się światopoglądu młodzieży daje możliwość precyzyjnej i konkretnej refleksji nad światem i sensem życia. Jakże często młodzieńcze dyskusje na ważne tematy przypominają bardziej gry w słowa niż prawdziwe intelektualne doświadczenia mające wpływ na przyszłe rozstrzygnięcia światopoglądowe.

Oprócz tego na spotkaniach klubu przedmiotem dyskusji są wybrane pozycje z literatury pięknej, mające istotne odniesienia do filozofii, a wiec dzieła pisarzy takich jak np. J.L.Borges, W.Gombrowicz, A.Camus, F. Kafka i inni

Niezależnym wątkiem zajęć klubu są konsultacje i porady dla młodych twórców poezji i prozy – tzw. warsztaty literackie, podczas których autorzy mogą zaprezentować swoje utwory, podzielić się opiniami i posłuchać rad istruktora.

Możliwość komentowania jest wyłączona.