Przypominamy o zbliżającym się II POWIATOWYM KONKURSIE KOLĘD, PASTORAŁEK, PIOSENEK O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ

Już tylko do najbliższego piątku 20.stycznia można zgłaszać się do II POWIATOWEGO KONKURSU KOLĘD, PASTORAŁEK, PIOSENEK O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ. Serdecznie zapraszamy!!!
Regulamin i karta zgłoszeń poniżej

II POWIATOWY KONKURS KOLĘD, PASTORAŁEK, PIOSENEK O TEMATYCE
BOŻONARODZENIOWEJ

1.Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach
2.Cele konkursu: Kultywowanie i ożywianie tradycji związanej z muzyką bożonarodzeniową, inspirowanie do muzykowania zespołowego, twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci, młodzieży oraz opiekunów, wspieranie i promocja twórczości artystycznej młodych wykonawców z terenu Powiatu Gorlickiego
3.Zasady uczestnictwa: W konkursie mogą brać udział wyłącznie zespoły wokalne lub wokalno – instrumentalne liczące do 25 osób
Uczestnicy przygotowują dwie kolędy, pastorałki lub piosenki o tematyce bożonarodzeniowej.
Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą oraz sprzęt do odtwarzania podkładów muzycznych.
4.Ocena i nagrody: Jury oceniać będzie walory wokalne – staranność wykonania( intonacja, dykcja, interpretacja), dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawców, interpretację wokalno – sceniczną, aranżacje instrumentalne.
Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie, laureaci otrzymują dyplomy oraz statuetki.
5.Termin i miejsce: Przesłuchania konkursowe odbędą się 27 stycznia 2023r. (piątek) w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach ul. Cicha 4 , godz.09.00
6. Sprawy organizacyjne: Karty zgłoszeń należy przesłać do dnia 20 stycznia 2023r. Pod adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach ul. Cicha 4
Szczegółowy plan przesłuchań ustala organizator. Uczestnicy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny. O ewentualnych zmianach organizacyjno – regulaminowych wynikłych w trakcie prowadzenia rekrutacji konkursowych uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 18 353 58 91 e mail: mdk@gorlice.net.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
II POWIATOWY KONKURS
KOLĘD, PASTORAŁEK, PIOSENEK O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ

KATEGORIA: ZESPOŁYWOKALNE, ZESPOŁY WOKALNO – INSTRUMENTALNE
(podkreślić właściwe)

1.NAZWA ZESPOŁU ……………………………………………………………………………………………………..

2.ILOŚĆ CZŁONKÓW ZESPOŁU …………………………………………………………………………………..

3.TYTUŁY UTWORÓW

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………….

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………….

4.RODZAJ AKOMPANIAMENTU (np. podkład, instrumenty własne)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.POTRZEBY TECHNICZNE …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.IMIĘ I NAZWISKO PROWADZĄCEGO, OPIEKUNA, NR TEL.KONTAKTOWEGO

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

7.NAZWA INSTYTUCJI DELEGUJĄCEJ, ADRES, NR TEL. ,ADRES e-mail

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………….. ………………………………………….
miejscowość, data podpis i pieczątka placówki

Klauzula RODO

Zgoda na przetwarzanie danych i ewentualną publikację
wizerunku mojego syna/córki……………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez organizatora w celu przeprowadzenia konkursu oraz na ewentualną publikację wizerunku w materiałach dokumentujących imprezę.
Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu są należycie chronione, administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach ul. Cicha 4. Dane osobowe wykorzystywane są jedynie zgodnie z celem ich przekazania, tj. realizacją II POWIATOWEGO KONKURSU KOLĘD, PASTORAŁEK, PIOSENEK O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ.
Przysługuje Państwu Prawo do wglądu w te dane osobowe, ich prostowania oraz zarządzania. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych Pana/i dziecka można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub za pośrednictwem adresu : iod@powiatgorlicki.pl.

………………………… ..……………………………………………
miejscowość, data podpis rodzica/opiekuna prawnego