Powiatowy Konkurs Piosenki Różnej

Jak co roku zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie!
Poniżej zamieszczamy regulamin i kartę zgłoszenia

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI RÓŻNEJ
1.Organizator Konkursu : Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach
2.Cel Konkursu: popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży, twórcza wymiana doświadczeń muzycznych oraz wspieranie i promocja twórczości artystycznej młodych wykonawców z terenu Powiatu Gorlickiego
3. Zasady uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych:
– wokaliści I kategoria 7 – 9 lat
– wokaliści II kategoria 10 – 12 lat
– wokaliści III kategoria 13 – 15 lat
W konkursie mogą brać udział wyłącznie soliści, uczestnicy przygotowują jeden utwór o dowolnej tematyce, którego czas trwania nie może przekroczyć 5 minut
4. Ocena i nagrody:
Jury oceniać będzie: walory wokalne, staranność wykonania (intonacja, dykcja), dobór repertuaru do wieku oraz możliwości wykonawcy, interpretację wokalno – sceniczną
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, laureaci konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz statuetki
5.Sprawy organizacyjne:
Karty zgłoszeń, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu należy przesłać do dnia 17.11.2023r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach ul. Cicha 4 tel/fax. 18 353 58 91, e- mail: mdk@gorlice.net.pl
Karta zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
Przesłuchania konkursowe odbędą się 23.11.2023r.(czwartek) od godz.9.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach ul. Cicha 4 Szczegółowy plan przesłuchań ustala organizator. Uczestnicy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny. O ewentualnych zmianach organizacyjno – regulaminowych wynikłych w trakcie prowadzenia rekrutacji konkursowych uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 18 353 58 91
6. Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ul. Cichej 4 , 38-300 Gorlice, tel. 18 353 58 91, e-mail:mdk@gorlice.net.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się skontaktować kierując korespondencję na adres e-mail: iod@powiatgorlicki.pl.
Administrator zbiera dane osobowe uczestników Konkursu w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także w celach promujących Organizatora Konkursu i Organ Prowadzący.
Członkowie jury konkursowego uczestniczą w przetwarzaniu danych osobowych uczestników Konkursu w zakresie niezbędnym do oceny umiejętności wokalnych uczestników poprzez wgląd w dane osobowe uczestników Konkursu, w stopniu gwarantującym należyty poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych uwzględniających zakres, cel i kontekst przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

KARTA ZGŁOSZENIA
– Imię i nazwisko solisty
…………………………………………………………………………………………………………………………
– Kategoria
…………………………………………………………………………………………………………………………
– Tytuł utworu
…………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________________________
Nazwa i adres Szkoły lub Placówki, która jest reprezentowana przez wykonawców
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
– Adres e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………
– Imię i nazwisko opiekuna
…………………………………………………………………………………………………………………………
– Telefon kontaktowy
…………………………………………………………………………………………………………………………
– Wymagania techniczne
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________________________
TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 17.11.2023r.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH I EWENTUALNĄ PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie Piosenki Różnej ( dalej Konkurs ) i związane z tym przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz publikację danych osobowych i wizerunkowych promujących osiągnięcia dziecka i pozytywny wizerunek Placówki oraz Powiatu Gorlickiego w materiałach dokumentujących imprezę, w szczególności na stronie internetowej i fanpage’u MDK i Powiatu Gorlickiego, a także na łamach lokalnej telewizji i prasy, na podstawie art. 6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Jednocześnie oświadczam, że :
1. zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Konkursu Piosenki Różnej
2. zapoznałam/em się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych w MDK, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania;
3. zostałam/em poinformowana/y, że zgoda może być wycofana w każdym czasie, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach z siedzibą przy ul. Cichej 4 w Gorlicach, tel. 0 18 353 58 91, email: mdk@gorlice.net.pl oświadcza, że należycie chroni Twoje dane osobowe. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu uczestnictwa w Powiatowym Konkursie Piosenki Różnej oraz publikacji Twoich danych osobowych i wizerunkowych. Przysługuje Ci prawo wglądu w Twoje dane osobowe, ich sprostowania oraz uzupełnienia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych, przy czym realizację niektórych uprawnień mogą wyłączać inne przepisy. W celu skorzystania z ww. praw możesz skontaktować się z Administratorem, Inspektorem Ochrony Danych ( iod@powiatgorlicki.pl ), a w razie jego nieobecności z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. Szczegółowe informacje w zakresie realizacji poszczególnych praw można uzyskać na stronie internetowej placówki pod adresem www.mdk.gorlice.net.pl w zakładce RODO.
……………………………………………….. ……………………………………………
miejscowość, data podpis rodzica/opiekuna prawnego