Powiatowy Konkurs Piosenki Różnej !!!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Powiatowego Konkursu Piosenki Różnej. Poniżej zamieszczamy regulamin i kartę zgłoszeń. Poniżej zamieszczamy regulamin i kartę zgłoszeń.

Regulamin Powiatowego Konkursu Piosenki Różnej
I.ORGANIZATOR:
– Organizatorem Konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach.
II.CEL KONKURSU:
– Popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży
– Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów
– Wspieranie i promocja twórczości artystycznej młodych wykonawców z terenu
Powiatu Gorlickiego.
III.ZASADY UCZESTNICTWA:
– Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych:
1. 7 – 9 lat
2. 10 -12 lat
3. 13 -15 lat
– W konkursie mogą brać udział WYŁĄCZNIE SOLIŚCI
– Uczestnicy przygotowują jeden utwór o dowolnej tematyce, którego czas trwania nie może przekroczyć 5 minut
IV.OCENA I NAGRODY:
Jury oceniać będzie:
– walory wokalne
– staranność wykonania (intonacja, dykcja, interpretacja)
– dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy
– interpretację wokalno-sceniczną
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
Laureaci konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz statuetki.
V.SPRAWY ORGANIZACYJNE:
-Karty zgłoszeń należy przesyłać do dnia 21.10.2021r. Pod adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach ul. Cicha 4 tel/fax. 18 353 58 91 e-mail: mdk@gorlice.net.pl
-Przesłuchania konkursowe odbędą się 28.10.2021r. W Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach ul. Cicha 4
-O godzinie przesłuchań poinformujemy Państwa telefonicznie
-Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 29.10.2021r. Na stronie internetowej organizatora oraz na portalu Facebook
-Szczegółowy plan przesłuchań ustala organizator
-Uczestnicy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny
-O ewentualnych zmianach organizacyjno-regulaminowych wynikłych w trakcie prowadzenia rekrutacji konkursowych uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.
-Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 18 353 58 91
VI.ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE EPIDEMII COVID-19
-Każdy uczestnik Powiatowego Konkursu Piosenki Różnej zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP oraz wytycznych GIS dotyczących epidemii COVID-19
-Uczestnicy konkursu zobowiązani są posiadać maseczkę ochronną, przy wejściu na scenę będą znajdować się punkty z płynem do dezynfekcji rąk.

KARTA ZGŁOSZENIA

– Imię i nazwisko solisty
…………………………………………………………………………………………………………………………
– Kategoria wiekowa
…………………………………………………………………………………………………………………………
– Tytuł utworu
…………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________________________
Nazwa i adres Szkoły lub Placówki, która jest reprezentowana przez wykonawców

…………………………………………………………………………………………………………………………
– Adres e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………
– Imię i nazwisko opiekuna
…………………………………………………………………………………………………………………………
– Telefon kontaktowy
…………………………………………………………………………………………………………………………
– Wymagania techniczne
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________________________
TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 21.10.2021r.
Zgoda na przetwarzanie danych i ewentualną publikację wizerunku
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez organizatora w celu przeprowadzenia konkursu oraz na ewentualną publikację wizerunku w materiałach dokumentujących imprezę.
Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu są należycie chronione, administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach ul. Cicha 4. Dane osobowe wykorzystywane są jedynie zgodnie z celem ich przekazania,
tj. realizacją Powiatowego Konkursu Piosenki Różnej. Przysługuje Państwu Prawo do wglądu w te dane osobowe, ich prostowania oraz zarządzania. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych Pana/i dziecka można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub za pośrednictwem adresu : iod@powiatgorlicki.pl.

……………………………………………
miejscowość, data podpis rodzica/opiekuna prawnego