Eliminacje powiatowe XXV Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w eliminacjach powiatowych XXV Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”. Poniżej zamieszczamy regulamin i kartę zgłoszeń.

Regulamin XXV Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej
„Pierścień św. Kingi”
Organizatorzy:
Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej “Promyczek”

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych
(ważna jest przynależność dzieci do klas, a nie rok urodzenia):
• klasy 1 – 3
• klasy 4 – 6
2. Uczestnicy konkursu przygotowują i prezentują jeden wiersz o tematyce religijnej.

3. Ocena jury Jurorzy konkursu w swojej ocenie kierują się następującymi kryteriami: • dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestnika, • interpretacja utworu, • kultura słowa, • ogólny wyraz artystyczny (prosimy o nieużywanie strojów teatralnych i rekwizytów).

4. Eliminacje powiatowe odbędą 10 listopada (środa) o godz.9.00 się w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach. ul. Cicha 4

5. Zgłoszenia do udziału w eliminacjach powiatowych należy przesłać do dnia 08 listopada 2021 (poniedziałek) na adres MDK 38-300 Gorlice, ul. Cicha 4, mail mdk@gorlice.net.pl, faks.183535891.

6. Wyniki eliminacji powiatowych zostaną ogłoszone 12 listopada na stronie internetowej MDK oraz na profilu Facebookowym MDK w Gorlicach. Nagrody zostaną dostarczone do szkół laureatów.

7. Czas recytacji nie może przekroczyć 3 minut.

8. Placówki oświatowe organizujące przesłuchania rejonowe kwalifikują do finału konkursu laureatów
I, II i III miejsca, ale nie więcej niż 6 uczestników z jednego rejonu.

9. Przesłuchania finałowe odbędą 25-26 listopada 2021 w Kopalni Soli Bochnia

10. Nagrody i wyróżnienia w konkursie finałowym:
• Komisja oceniająca przyzna I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w 2 kategoriach wiekowych.
• Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
• Najlepsze występy zostaną zaprezentowane na antenie rozgłośni radiowych i mediach, które przyjęły patronat nad konkursem, a także na stronach internetowych Organizatorów.

Uwagi końcowe:
1. Pomocą w doborze repertuaru może być książka pt. „Promyki dobroci i radości – Antologia
poezji religijnej dla dzieci” dostępna w księgarniach i na stronie www.sklep.promyczek.pl.
2. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Przetwarzanie danych osobowych
1.Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest Organizator Konkursu – Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, z siedzibą Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach oraz Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” z siedzibą Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, którzy zapewniają wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień wynikających z z unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
1.Dane osobowe przekazane Organizatorowi i współorganizatorom przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznaniu nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych.
2.Uczestnik przystępując do Konkursu, wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w Regulaminie oraz na opublikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi oraz wizerunku: w programach telewizyjnych (relacjach z Konkursu), artykułach prasowych, na stronach internetowych www.palacmlodziezy.pl, www.promyczek.pl oraz na profilach Facebook Pałacu Młodzieży, MDK w Gorlicach i Wydawnictwa „Promyczek” poprzez podpisanie zgody znajdującej się na Karcie Zgłoszenia. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych fundatorowi w celu umożliwienia zwycięzcy odbioru nagród.
3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora – Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, MDK w Gorlicach oraz Wydawnictwo „Promyczek” oraz partnerów konkursu, danych osobowych podanych przeze mnie w związku z przystąpieniem do Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień Świętej Kingi” celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka, miejscowości, z której pochodzę, i wizerunku na stronach internetowych: www.promyczek.pl i www.palacmlodziezy.pl, na profilach społecznościowych Facebook oraz na przekazanie moich danych osobowych fundatorowi nagród. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy dobrowolności podania danych osobowych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych, możliwości ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania oraz na przekazanie moich danych osobowych fundatorowi nagród.

Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu w MDK w Gorlicach pani Dominika Jodłowska- Kubala nr.tel. 518373213 oraz a koordynator z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu Anna Łukasik, tel. 502218884, email: kinga@palacmlodziezy.pl

Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religijnej ”PIERŚCIEŃ ŚWIĘTEJ KINGI”

KARTA ZGŁOSZENIA

………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika

………………………………………………………………………………………………………
Klasa i nazwa szkoły

………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko osoby przygotowującej dziecko

.………………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy oraz e-mail osoby przygotowującej dziecko

………………………………………………………………………………………………………
Autor i tytuł utworu

………………………………………………………………………………………………………
Nazwa instytucji kierującej dziecko na przesłuchania finałowe

Przetwarzanie danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest Organizator Konkursu– Pałac Młodzieży w Nowym Sączy, z siedzibą Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, MDK w Gorlicach oraz Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” z siedzibą Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, które zapewnia wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień wynikających z z unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
2. Dane osobowe przekazane organizatorowi i współorganizatorom przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznaniu nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych.
3. Uczestnik przystępując do Konkursu, wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w Regulaminie oraz na opublikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi oraz wizerunku: w programach telewizyjnych (relacjach z Konkursu), artykułach prasowych, na stronach internetowych www.palacmlodziezy.pl www.promyczek.pl oraz na profilach Facebook Pałacu Młodzieży, MDK w Gorlicach oraz Wydawnictwa „Promyczek” poprzez podpisanie zgody znajdującej się na Karcie Zgłoszenia. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych fundatorowi w celu umożliwienia zwycięzcy odbioru nagród.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora – Pałac Młodzieży w Nowym Sączu i Wydawnictwo „Promyczek” oraz partnerów konkursu, danych osobowych podanych przeze mnie w związku z przystąpieniem do Ogólnopolskiego Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień Świętej Kingi” celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka, miejscowości, z której pochodzę, i wizerunku na stronach internetowych: www.promyczek.pl i www.palacmlodziezy.pl oraz profilach społecznościowym Facebook oraz na przekazanie moich danych osobowych fundatorowi nagród. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy dobrowolności podania danych osobowych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych, możliwości ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania oraz na przekazanie moich danych osobowych fundatorowi nagród.

………………. …………….. ……………………… …………………..
Miejscowość Data Podpis Uczestnika Podpis Opiekuna